Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

Ing. Bohumír Kóňa


No

Téma

DOC

PDF

1

NÁVRH NA ZMENU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2017 - soc. odbor

 

1588/2017

2

Návrh zmeny v rámci kapit. výdavkov PR mesta Komárno na rok 2017

 

1551/2017

3

Návrh na zmenu PR mesta KN na rok 2017

 

1521/2017

4

Návrh na zmenu PR mesta na rok 2017 - ARRIVA

 

1538/2017

5

Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN15/2012 - KFC KN

 

1519/2017

6

Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN 15/2012 - MBK

 

1520/2017

7

Návrh na zmenu rozpočtu ZŠ v zriaď. pôs. Mesta Komárno na rok 2017

 

1562/2017

8

Návrh na zmenu rozp. škôl a šk.zar. v zriaď. pôs. mesta KN na rok 2017

 

1563/2017

9

Návrh na zmenu rozpočtu školských zariadení na rok 2017 po prepočítaní

 

1564/2017

10

Návrh na zmenu rozpočtu škol. zar. na rok 2017 - 6%-né navýšenie miezd

 

1565/2017

11

Žiadosť o podporu environmentálnych aktivít ZŠ

 

1566/2017

12

Žiadosť ZŠ Pohraničnej o dofinancovanie rekonštrukcie

 

1567/2017

13

Žiadosť Základnej školy Komárno, Ul. Pohraničná 9 o spoluf. projektu

 

1574/2017

14

Žiadosť ZŠ Rozmarínovej o refundáciu a zvýšenie dotácie na rok 2018

 

1568/2017

15

Žiadosť ZŠ Ul. Práce 24 o rekonštrukciu strojovne výuk. bazénu

 

1587/2017

16

Návrh na zmenu uznesenia č. 1296/2017

 

1569/2017

17

Vyčlenenie finančných prostriedkov na aktualizáciu koncepcie rozvoja Mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky

 

1548/2017