Program 36. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne dňa 9. novembra 2017

Komárom Város Képviselőtestülete 36. ülésének
2017. november 9.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Správa o plnení uznesení

Beszámoló a határozatok teljesítéséről

1586/2017

Mgr. Fekete Tomáš

3.

Územný plán Mesta Komárno - súborné stanovisko ku konceptu

Komárom Város Területrendezési terve- véleményösszegzés a koncepcióhoz

1549/2017

PhDr. Szabó Ingrid

4.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Kóňa Bohumír

5.

Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 pre:
- Pro Castello Comaromiensi n.o.
- Občianske združenie Villa Camarum

Kérelmek pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében a:
- Pro Castello Comaromiensi n.sz. részére
- Villa Camarum Polgári Társulás részére

1575/2017

1573/2017

Mgr. Bajkai János

6.

Návrh na refinancovanie úverov a dlhdobého záväzku - KOMVaK a.s.

Javaslat a KOMVaK Rt. hosszú lejáratú hitelállományának refinanszírozására

1539/2017

Mgr. Ruman Patrik

7.

Návrh na zmenu rozpočtu COMORRA SERVIS

Javaslat a COMORRA SERVIS költségvetésének módosítására

 

Mgr. Nagy Tomáš

8.

Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Ing. Bíró Adrianna

9.

Žiadosť a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Bíró Adrianna

10.

Správa o prešetrení petícií

Beszámoló a petíciók kivizsgálásáról

1541/2017

Mgr. Fekete Tomáš

11.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

1589/2017

Mgr. Csintalan Miklós

12.

Východiská a priority PR mesta Komárno na roky 2018-2020

A város előirányzott költségvetésének célkitűzései és legfontosabb tételei a 2018-2020-as évekre

1550/2017

Ing. Kóňa Bohumír

13.

Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií

Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról

1544/2017

PhDr. Szabó Ingrid

14.

Informatívna správa o verejnom obstarávaní

Tájékoztató jellegű jelentés a város közbeszerzéseiről

1545/2017

PhDr. Szabó Ingrid

15.

Návrh na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno

Javaslat a Komáromi Járásbíróság ülnökének megválasztására

1547/2017

Ing. Stubendek László

16.

Personálne zmeny v spoločnosti CALOR, s.r.o.

Személyi változások a CALOR Kft.-ben

1591/2017

Ing. Stubendek László

17.

Návrh na zvolenie nového člena Finančnej komisie pri MZ Komárno

Javaslat a Pénzügyi bizottság új tagjának választására

1584/2017

Ing. Béla Szabó

18.

Návrh VZN mesta Komárno č. ....../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno v znení VZN č. 28/2015

Javaslat Komárom Város ..../2017-es sz. ÁÉR elfogadására, amely módosítja és kiegészíti a 12/2015 sz. ÁÉR-t a természet és egészségvédelmi célokra szóló pénzbeli támogatás szabályozásáról, módosítva 28/2015 sz. ÁÉR-t

1522/2017

PhDr. Szabó Ingrid

19.

Návrh VZN mesta Komárno č. /2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno v znení VZN č. 7/2013

Javaslat Komárom város /2017-ös sz. ÁÉR-re, amely a 8/2012 sz. ÁÉR a Komárom város területén üzemeltetett taxiszolgáltatásokról szóló rendeletet egészíti ki, illetve módosítja, módosítva 7/2013 sz. ÁÉR

1572/2017

Ing. Patus Alexander

20.

Návrh VZN mesta Komárno č.... /2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v znení VZN č. 16/2015 a 21/2015 ktorými sa mení a dopľňa VZN č. 17/2010

Javaslat Komárom Város ... /2017-os sz. ÁÉR-re, amely módosítja és kiegészíti a Komárom Város 17/2012-es és a 16/2015, 21/2015 sz. ÁÉR-t az ebtartással, közterület-foglalással, lakásbérbeadással, nyerő automatákkal és a városközpontban való parkolással összefüggő helyi adóval kapcsolatban

1543/2017

JUDr. Ing. Némethová Iveta

21.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

22.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže

Kérvények és javaslatok oktátási, művelődési és ifjúsági ügyekben

 

Mgr. Bajkai János

23.

Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností v Komárne

Javaslat a Panaszok kezelésére, rögzítésére és ellenőrzésére vonatkozó eljárás alapelveinek módosítás tervezetére

1507/2017

Mgr. Tomáš Fekete

24.

Informatívna správa o stave obnov miestnych komunikácií v Komárne

Tájékoztató beszámoló Komárom helyi útfelújításának folyamatáról

1590/2017

Mgr. Tomáš Fekete

25.

Interpelácie a otázky

Interpellációk és kérdések

    

26.

Rôzne

Egyéb

 

27.

Záver

Befejezés