Program 35. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne dňa 28. septembra 2017

Komárom Város Képviselőtestülete 35. ülésének
2017. szeptember 28.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Správa o plnení uznesení

Beszámoló a határozatok teljesítéséről

1514/2017

Mgr. Fekete Tomáš

3.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

1513/2017

Mgr. Csintalan Miklós

4.

Návrh na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno

Javaslat a Komáromi Járásbíróság ülnökének megválasztására

1491/2017

Ing. Stubendek László

5.

Návrh na schválenie prenechania nehnuteľného majetku Mesta Komárno v správe COMORRA SERVIS do nájmu KFC Komárno, občianske združenie

Javaslat a COMORRA SERVIS járulékos szervezet által kezelt Komárom város vagyonának bérbe adására a KFC Komárno, polgári társulás részére

 

JUDr. Ing. Némethová Iveta

6.

Žiadosti EZUS Pons Danubii

A Pons Danubii EGTC kérvényei

1440/2017

1445/2017

1516/2017

Bara Zoltán

7.

Protest prokurátora č. Pd 109/17/4401-3 proti VZN Mesta Komárno č. 10/2003 o ochrane ovzdušia v znení VZN č. 10/2008 a VZN č. 3/2009

Návrh VZN Mesta Komárno č.... /2017 vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia

A Pd 109/17/4401-3 sz. ügyészi Tiltakozás a 10/2003 sz. a levegő védelméről szóló, módosítva 10/2008 sz. és 3/2009 sz. ÁÉR ellen

Javaslat a .../2017 sz. ÁÉR -re, mely tárgyalja a kis légszennyező forrást üzemeltetőre kiszabott illetéket

1454/2017

PhDr. Szabó Ingrid

8.

Návrh VZN Mesta Komárno č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 27/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov

Javaslat Komárom Város .../2017 sz. ÁÉR elfogadására, amely módosítja ill. bővíti a választási plakátok elhelyezésére szolgáló felületek kijelöléséről sz. 27/2015 sz. ÁÉR-t

1437/2017

Ing. Bíró Adrianna

9.

Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Ing. Bíró Adrianna

10.

Žiadosť a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Bíró Adrianna

11.

Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2016:
- KOMVaK a.s.
- CALOR s.r.o.

A 2016-os év gazdasági eredményeinek értékelése:
- KOMVaK a.s.
- CALOR s.r.o.

1439/2017

1340/2017

Mgr. Ruman Patrik
Ing. Veľký Ľuboš

12.

Výsledky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Komárno k 31.12.2016

Komárom Város éves zárásának kimutatási eredménye 2016.12.31-ig

1441/2017

Ing. Kóňa Bohumír

13.

Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno a mestských organizácií za 1. polrok 2017

Komárom Város és a városi szervezetek 2017 első féléves gazdálkodásának kiértékelése

 

Ing. Kóňa Bohumír
Mgr. Ruman Patrik
Ing. Veľký Ľuboš
Batta György
Mgr. Polgárová Hedviga
Vargová Anna
Mgr. Nagy Tomáš

14.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Kóňa Bohumír

15.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

16.

Územný plán Mesta Komárno - súborné stanovisko ku konceptu

Komárom Város Területrendezési terve- véleményösszegzés a koncepcióhoz

1303/2017

PhDr. Szabó Ingrid

17.

Informatívna správa o verejnom obstarávaní

Tájékoztató jellegű jelentés a város közbeszerzéseiről

1459/2017

PhDr. Szabó Ingrid

18.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže

Kérvények és javaslatok oktátási, művelődési és ifjúsági ügyekben

 

Mgr. Bajkai János

19.

Informatívna správa o stave obnov miestnych komunikácií v Komárne

Tájékoztató beszámoló Komárom helyi útfelújításának folyamatáról

1456/2017

Mgr. Tomáš Fekete

20.

Návrh na zrušenie "štátneho podniku Mestský národný výbor v Komárne"
Návrh na zrušenie "štátneho podniku Miestny národný výbor v Novej Stráži"

Javaslat a Komáromi Városi Nemzeti bizottság, állami vállalat megszüntetésére
Javaslat az Őrsújfalui Helyi Nemzeti Bizottság, állami vállalat megszüntetésére

1492/2017

1493/2017

Mgr. Tomáš Fekete

21.

Interpelácie a otázky

Interpellációk és kérdések

 

22.

Rôzne

Egyéb

 

23.

Záver

Befejezés

 

 V čase od 16:00 hod podľa § 12 ods. 6 platného Rokovacieho poriadku súčasťou programu sú:
Podnety, pripomienky a otázky občanov mesta.
16:00 órától az érvényes Tárgyalási rend 12-es § 6-os pontjának értelmében a program részét képezik:
A polgárok javaslatai, észrevételei és kérdései.