Program 34. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne dňa 22. júna 2017

Komárom Város Képviselőtestülete 34. ülésének
2017. június 22.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Zámer výstavby zimného štadiónu v spolupráci so SZĽH

Sportcsarnok építésének szándéka együttműködve a Szlovák Jégkorongszövetséggel

1345/2017

Prílohy

PhDr. Szabó Ingrid

3.

Územný plán Mesta Komárno - súborné stanovisko ku konceptu

Komárom Város Területrendezési terve- véleményösszegzés a koncepcióhoz

1303/2017

PhDr. Szabó Ingrid

4.

Správa o plnení uznesení

Beszámoló a határozatok teljesítéséről

1387/2017

Mgr. Fekete Tomáš

5.

Návrh na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno

Javaslat a Komáromi Járásbíróság ülnökének megválasztására

1388/2017

Ing. Stubendek László

6.

Personálne zmeny v spoločnosti CALOR, s.r.o.

Személyi változások a CALOR Kft.-ben

1358/2017

Ing. Stubendek László

7.

Návrh na odvolanie člena Finančnej komisie

Javaslat a Pénzügyi bizottság tagjának visszahívására

1350/2017

Ing. Szabó Béla

8.

Hodnotenie výsledku hospodárenia COM-MÉDIA s.r.o. za rok 2016

Personálne zmeny v spoločnosti COM-MÉDIA s.r.o

A COM-MÉDIA Kft. 2016-os gazdasági eredményeinek értékelése

Személyi változások a COM-MÉDIA Kft.-ben

1339/2017

Mgr. Batta György

9.

Žiadosti a návrhy mestských organizácií

A városi szervezetek kérvényei és javaslatai

 

Vargová Anna
Mgr. Nagy Tomáš
Mgr. Polgárová Hedviga

10.

Návrh investícií Mesta Komárno na rok 2017

Javaslat Komárom Város beruházásaira 2017-ben

1346/2017

PhDr. Szabó Ingrid

11.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

1286/2017

1368/2017

Mgr. Csintalan Miklós

12.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 2017

A főellenőr 2017-es év 2. félévi ellenőrzési terve

1369/2017

Mgr. Csintalan Miklós

13.

Návrh VZN Mesta Komárno č.........2017 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky občanom a príspevku z fondu krízovej intervencie

Javaslat a …./2017 sz. Komárom Város egyszeri segélyek, különleges segélyek és a válságelhárítasi alapból való támogatás nyújtását szabályozó ÁÉR elfogadására

1300/2017

Ing. Bíró Adrianna

14.

Návrh VZN VZN Mesta Komárno č. ....2017, o o sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno

Javaslat a …./2017 sz. Komárom Város által nyújtott szociális szolgáltatásokat szabályozó ÁÉR-re

1275/2017

Ing. Bíró Adrianna

15.

Žiadosť a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

16.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

17.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže

Kérvények és javaslatok oktátási, művelődési és ifjúsági ügyekben

 

Mgr. Bajkai János

18.

Správa o priebehu 26. Komárňanských dní 2017

Beszámoló a 26. Komáromi Napok lefolyásáról a 2017-es évben

1363/2017

Mgr. Bajkai János

19.

Informatívna správa o stave realizácie Obnov miestnych komunikácií v Komárne

Tájékoztató beszámoló Komárom helyi útfelújításának folyamatáról

1396/2017

Mgr. Fekete Tomáš

20.

Interpelácie a otázky

Interpellációk és kérdések

 
21.

Rôzne

Egyéb

Plán zasadnutí

 

22.

Záver

Befejezés