Program 33. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne dňa 18. mája 2017

Komárom Város Képviselőtestülete 33. ülésének
2017. május 18.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Správa o plnení uznesení

Beszámoló a határozatok teljesítéséről

1336/2017

Mgr. Fekete Tomáš

3.

Protest prokurátora č. Pd 29/17/4401-6

A Pd 29/17/4401-6 sz. ügyészi tiltakozás

1333/2017

Mgr. Fekete Tomáš

4.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

1286/2017

Mgr. Csintalan Miklós

5.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Komárno za rok 2016

A főellenőr szakvéleménye Komárom Város 2016-os évi gazdálkodásához

1285/2017

Mgr. Csintalan Miklós

6.

Hodnotenie výsledku hospodárenia mesta Komárno za rok 2016

Komárom Város 2016-os gazdálkodásának kiértékelése

1283/2017

Ing. Bohumír Kóňa

7.

Návrh VZN Mesta Komárno číslo ...…/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno

Javaslat a .../2017 sz. ÁÉR a komáromi Ispotály utca 16 sz. alatti Idősek otthona által nyújtott szociális szolgáltatások köréről, feltételeiről, valamint a szolgáltatásokért nyújtandó térítésről

1276/2017

Mgr. Polgárová Hedviga

8.

Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2016:

- a) Zariadenie pre seniorov
- b) Mestské kultúrne stredisko
- c) COMORRA SERVIS

A 2016-os év gazdasági eredményeinek értékelése:

- Idősek otthona
- Városi Művelődési Központ
- COMORRA SERVIS

1279/2017

1280/2017

1281/2017

Mgr. Polgárová Hedviga
Vargová Anna
Mgr. Nagy Tomáš

9.

Žiadosti a návrhy príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS

A COMORRA SERVIS járulékos szervezet kérvényei és javaslatai

 

Mgr. Nagy Tomáš
JUDr.Ing. Némethová Iveta

10.

Návrh investícií Mesta Komárno na rok 2017

Javaslat Komárom Város beruházásaira 2017-ben

1304/2017

PhDr. Szabó Ingrid

11.

Zámer obnovy budovy bývalej Polikliniky na Klapkovom námestí

A volt Poliklinika épületének felújítási szándéka

1306/2017

PhDr. Szabó Ingrid

12.

Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Komárno

Alapelvek, melyek Komárom Város vagyonának gazdálkodását és kezelését szabályozzák - javaslat

1197/2017

Zásady

JUDr. Ing. Némethová Iveta

13.

Návrh VZN Mesta Komárno č. /2017 kt. sa zrušuje VZN č. 13/2004

Javaslat Komárom Város ÁÉR-t elfogadására, amely hatályon kívül helyezi a 13/2004 sz. ÁÉR-t

1199/2017

JUDr. Ing. Némethová Iveta

14.

Návrh VZN Mesta Komárno č. /2017 kt. sa zrušuje VZN č. 3/2003

Javaslat Komárom Város ÁÉR-t elfogadására, amely hatályon kívül helyezi a 3/2003 sz. ÁÉR-t

1200/2017

JUDr. Ing. Némethová Iveta

15.

Návrh na vykonanie odstránenia inventarizačných rozdielov a nedostatkov zistených pri mimoriadnej inventarizácii majetku a záväzkov mesta Komárno v r.2016

Javaslat a 2016 - ban végzett soron kívüli leltárnál megállapított különbségek és hiányosságok eltávolítására

1256/2017

JUDr. Ing. Némethová Iveta

16.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

17.

Žiadosť a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

18.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Siliga Viliam
Tóth Alexander

19.

Správa o činnosti mestskej polície v Komárne za rok 2016

Beszámoló a Komáromi városi rendőrség 2016. évi eredményeiről

1186/2017

Tóth Alexander

20.

Návrh VZN Mesta Komárno číslo .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 13/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely

Javaslat Komárom Város .../2017 sz. ÁÉR elfogadására, amely módosítja ill. bővíti a 13/2015 sz. ÁÉR-t a szociális és egészségügyi célokra szóló pénzbeli támogatás szabályozásáról

1301/2017

Ing. Bíró Adrianna

21.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže

Kérvények és javaslatok oktátási, művelődési és ifjúsági ügyekben

 

Mgr. Bajkai János

22.

Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 - Občianske združenie Franza Lehára

Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében - Lehár Ferenc polgári társulás

1337/2017

Mgr. Bajkai János

23.

Územný plán mesta Komárno - Súborné stanovisko ku konceptu

Komárom Város Területrendezési terve- véleményösszegzés a koncepcióhoz

1303/2017

PhDr. Szabó Ingrid

24.

Návrhy na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015 pre:
- Združenie maďarských rodičov na Slovensku - ZŠ na ul. Eötvösa s VJM Komárno
- SVB Železničná 679 Komárno
- Komárňanský šachový club Komárno

Javaslatok pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 sz. ÁÉR rendelet alapján a 28/2015 sz. rendelet módosításában a:
- a SZMSZSZ - Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom részére
- az SVB Vasút 679 Komárno ingatlantulajdonosok közösségének részére
- a Komáromi Sakk Klub részére

1282/2017

1308/2017

1309/2017

PhDr. Szabó Ingrid

25.

Informatívna správa o verejnom obstarávaní

Tájékoztató jellegű jelentés a város közbeszerzéseiről

1305/2017

JUDr. Ing. Némethová Iveta

26.

Návrh na menovanie členov orgánov neziskovej organizácie PRO CASTELLO COMAROMIENSI, n.o.

A PRO CASTELLO COMAROMIENSI, n.o. igazgatói tanácsa tagjainak kinevezése

1329/2017

Ing. Stubendek László

27.

Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 4 k Zmluve o ukladaní komunálneho odpadu

Javaslat a hulladék tárolásáról szóló szerződés 4. számú szerződéskiegészítésének megkötésére

1278/2017

Ing. Patus Alexander

28.

Návrh na odvolanie člena a menovanie nového člena Komisie životného prostredia, verejného poriadku a dopravy pri Mestskom zastupiteľstve v Komárne

Javaslat a Környezetvédelmi, közrendi és közlekedési bizottság tagjának visszahívására és új tag kinevezésére

1330/2017

Ing. Patus Alexander

29.

Interpelácie a otázky

Interpellációk és kérdések

    

30.

Rôzne

Egyéb

 

 

31.

Záver

Befejezés

 

 

V čase od 16:00 hod podľa § 12 ods. 6 platného Rokovacieho poriadku súčasťou programu sú:
Podnety, pripomienky a otázky občanov mesta.
16:00 órától az érvényes Tárgyalási rend 12-es § 6-os pontjának értelmében a program részét képezik:
A polgárok javaslatai, észrevételei és kérdései.