Program 31. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne dňa 6. apríla 2017

Komárom Város Képviselőtestülete 31. ülésének
2017. április 6.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Správa o plnení uznesení

Beszámoló a határozatok teljesítéséről

1273/2017

Mgr. Fekete Tomáš

3.

Návrh na spolufinancovanie projektu:"Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy v novej pevnosti v Komárne - II. etapa"

Javaslat az " Új-várban lévő kaszárnya-épület tetőfelújítása" pályázat társfinanszírozásáról

1277/2017

Mgr. Fekete Tomáš

4.

Návrh na úpravu odmeňovania orgánov spoločnosti CALOR, s.r.o. Komárno

Javaslat a CALOR kft.Komárom szervei javadalmazásának módosítására

1272/2017

Ing. Veľký Ľuboš

5.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže

Kérvények és javaslatok oktátási, művelődési és ifjúsági ügyekben

 

Mgr. Bajkai János

6.

Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015:
- NatMed s.r.o - Komárňanské leto 2017

Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében
- NatMed s.r.o - Komáromi nyár 2017

1270/2017

Mgr. Bajkai János

7.

Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015 pre:
- Židovskú náboženskú obec v Komárne
- Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor Komárno
- Združenie maďarských rodičov na Slovensku - ZŠ Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským Komárno

Javaslat pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 sz. ÁÉR rendelet alapján a 28/2015 sz. rendelet módosításában a:
- Komáromi Zsidó Hitközség részére
- Szlovákiai Református Keresztyén Egyház - Komáromi Egyházközség részére
- Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége - Jókai Mór Alapiskola Komárom részére

1238/2017

1246/2017

1247/2017

PhDr. Szabó Ingrid

8.

Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017

Javaslat a 2017-re vonatkozó programozott költségvetésből tervezett tőke jellegű kiadásokra

1137/2016

PhDr. Szabó Ingrid

9.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

10.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

11.

Žiadosť a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

12.

Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Komárno

Alapelvek, melyek Komárom Város vagyonának gazdálkodását és kezelését szabályozzák - javaslat

1197/2017

JUDr. Ing. Némethová Iveta

13.

Návrh VZN Mesta Komárno č. /2017 kt. sa zrušuje VZN č. 13/2004

Javaslat Komárom Város ÁÉR-t elfogadására, amely hatályon kívül helyezi a 13/2004 sz. ÁÉR-t

1199/2017

JUDr. Ing. Némethová Iveta

14.

Návrh VZN Mesta Komárno č. /2017 kt. sa zrušuje VZN č. 3/2003

Javaslat Komárom Város ÁÉR-t elfogadására, amely hatályon kívül helyezi a 3/2003 sz. ÁÉR-t

1200/2017

JUDr. Ing. Némethová Iveta

15.

Informatívna správa o vykonaných opatreniach v súvislosti petíciami občanov sídliska I. a II. v Komárne za uplynulé obdobie

Tájékoztató beszámoló az I.-es és II.-es lakótelepen elvégzett intézkedésekről a lakosok által benyújtott petíciók értelmében az elmúlt időszakban

1257/2017

Mgr. Fekete Tomáš

16.

Správa o činnosti mestskej polície v Komárne za rok 2016

Beszámoló a Komáromi városi rendőrség 2016. évi eredményeiről

1186/2017

Alexander Tóth

17.

Interpelácie a otázky

Interpellációk és kérdések

    

18.

Rôzne

Egyéb

 

 

19.

Záver

Befejezés

 

 

V čase od 16:00 hod podľa § 12 ods. 6 platného Rokovacieho poriadku súčasťou programu sú:
Podnety, pripomienky a otázky občanov mesta.
16:00 órától az érvényes Tárgyalási rend 12-es § 6-os pontjának értelmében a program részét képezik:
A polgárok javaslatai, észrevételei és kérdései.