Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

JUDr.Ing. Némethová Iveta


No

Téma

PDF

1

Zámena pozemkov za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestom Komárno

1208/2017

2

Michal Židek - Žiadosť o predaj pozemku

1209/2017

3

Dávid Habardík a Feo Martiová Csilla – Žiadosť o predaj pozemku

1210/2017

4

Henrieta Hegedűsová – Žiadosť o predaj pozemku

1211/2017

5

Ing. Irina Jaščuková – Žiadosť o predaj pozemkov

1212/2017

6

LATREND s.r.o. – Žiadosť o predaj pozemkov

1213/2017

7

Media representative, s.r.o. – Žiadosť o prenájom pozemku

1214/2017

8

Komárňanský vozotajský tradície zachovajúci spolok - Žiadosť o výpožičke nebytových priestorov

1215/2017

9

Stará pevnosť Komárno n.o. – Žiadosť o prenájom nebytových priestorov

1216/2017

10

Občianske združenie Villa Camarum Polgári Társulás - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru

1217/2017

11

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola – Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – prístavby ZŠ na ul. Košickej na parc. registra „C“ č. 7307

1218/2017

12

VÝPOŽIČKA NEBYTOVÉHO PRIESTORU PRE OBČIANSKE ZDRUŽENIE KRUH BEZPEČIA, o.z.

1219/2017

13

Tímea Bitterová, Peter Szeles – Žiadosť o výpožičku pozemku

1220/2017

14

Západoslovenská distribučná a.s. – Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

1226/2017

15

Správa odbornej komisie pre priamy predaj o výsledku vyhodnotenia priameho predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno

1228/2017

16

Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno

1237/2017