Program 30. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne dňa 9. marca 2017

Komárom Város Képviselőtestülete 30. ülésének
2017. március 9.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2

Správa o plnení uznesení

Beszámoló a határozatok teljesítéséről

1245/2017

Mgr. Fekete Tomáš

3

Upozornenie prokurátora č. Pd 15/17/4401-3

A Pd 15/17/4401-3 sz. ügyészi figyelmeztetés

1232/2017

Mgr. Fekete Tomáš

4

Návrhy VZN Mesta Komárno, ktorým sa menia a dopĺňajú:
- VZN č. 14/2015
- VZN č. 17/2015
- VZN č. 19/2015

Javaslatok Komárom Város ÁÉR-k elfogadására, melyek módosítják és kiegészítik a:
- 14/2015 -ös ÁÉR-t
- 17/2015-ös ÁÉR-t
- 19/2015-ös ÁÉR-t

1192/2017

1193/2017

1194/2017

JUDr. Ing. Némethová Iveta

5

SÚHRNNÁ SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI A STAVE VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ A PODNETOV V PODMIENKACH SAMOSPRÁVY MESTA KOMÁRNO ZA ROK 2016

BESZÁMOLÓ A 2016-OS ÉVBEN VÉGZETT ELLENŐRZÉSEKRŐL, PANASZOK ÉS BEADVÁNYOK INTÉZÉSÉRŐL

1243/2016

Mgr. Miklós Csintalan

6

INFORMATÍVNA SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA ZA UPLYNULÉ OBDOBIE

A FŐELLENŐR BESZÁMOLÓJA AZ ELVÉGZETT ELLENŐRZÉSEKRŐL

1244/2016

Mgr. Miklós Csintalan

7

Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás

Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására

1195/2017

JUDr. Ing. Némethová Iveta

8

Žiadosti o súhlas s umiestnením celoročných letných terás

Kérvények állandó jellegű teraszok üzemeltetésének jóváhagyására

1196/2017

JUDr. Ing. Némethová Iveta

9

Žiadosť o poskytnutie účelovej dotácie - COMORRA SERVIS

A COMORRA SERVIS kérvénye célirányos támogatás igénylésére

1240/2016

Mgr. Nagy Tomáš

10

Návrh na zmenu PR Mesta Komárno na rok 2017- Žiadosť o účelový finančný príspevok - Mestské kultúrne stredisko

A VMK kérvénye célirányos támogatás igénylésére

1239/2016

Anna Vargová

11

Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017

Javaslat a 2017-re vonatkozó programozott költségvetésből tervezett tőke jellegű kiadásokra

 

PhDr. Szabó Ingrid

12

Správa o príprave obnovy miestnych komunikácií v Komárne

Beszámoló Komárom város útfelújítási előkészületeiről

1191/2017

PhDr. Szabó Ingrid

13

Informatívna správa o oznámení Slovenského zväzu ľadového hokeja

Tájékoztató a Szlovák Jégkorongszövetség értesítéséről

1189/2017

PhDr. Szabó Ingrid

14

Návrh náplne činnosti Komisie rozvoja mesta pri MZ v Komárne

Javaslat a Városfejlesztési bizottság tevékénységi körére

1190/2017

PhDr. Szabó Ingrid

15

Návrh na odvolanie člena a menovanie nového člena Komisie rozvoja mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Komárne

Javaslat a Városfejlesztési Bizottság tagjának visszahívására és új tag kinevezésére

1222/2017

PhDr. Szabó Ingrid

16

Zmena v zložení komisie pre medzinárodné vzťahy a cestovný ruch

Változás a idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottságának összetételében

1201/2017

Mgr. Bajkai János

17

Návrh VZN Mesta Komárno č. /2017, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2017

Javaslat a /2017 sz. ÁÉR elfogadására, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2017-es évben

1180/2017

Mgr. Bajkai János

18

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže

Kérvények és javaslatok oktátási, művelődési és ifjúsági ügyekben

 

Mgr. Bajkai János

19

Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 - Židovská náboženská obec

Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében - Komáromi Zsidó Hitközség

1204/2017

Mgr. Bajkai János

20

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Kóňa Bohumír

21

Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Ing. Bíró Adrianna

22

Vyhodnotenie Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2016

Komárom Város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2016 - es évi megvalósítási terve kiértékelése

1225/2017

Ing. Bíró Adrianna

23

Návrh Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2017

Javaslat Komárom Város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2017 - es évi megvalósítási tervére

1224/2017

Ing. Bíró Adrianna

24

Návrh na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno

Javaslat a Komáromi Járásbíróság ülnökének megválasztására

1233/2016

Ing. Stubendek László

25

Vyhodnotenie Ondrejského jarmoku za rok 2016 - informatívna správa

A 2016 - os András-napi vásár kiértékelése - tájékoztó beszámoló

1203/2016

Mgr. Fekete Tomáš

26

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

27

Žiadosť a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

28

a/ Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Komárno

b/ Návrh VZN Mesta Komárno č. /2017 kt. sa zrušuje VZN č. 13/2004

c/ Návrh VZN Mesta Komárno č. /2017 kt. sa zrušuje VZN č. 3/2003

Alapelvek, melyek Komárom Város vagyonának gazdálkodását és kezelését szabályozzák - javaslat

Javaslat Komárom Város ÁÉR-t elfogadására, amely hatályon kívül helyezi a 13/2004 sz. ÁÉR-t

Javaslat Komárom Város ÁÉR-t elfogadására, amely hatályon kívül helyezi a 3/2003 sz. ÁÉR-t

1197/2017

1199/2017

1200/2017

JUDr. Ing. Némethová Iveta

29

Informatívna správa o stave zabezpečovania mestskej autobusovej dopravy na území mesta Komárno

Tájékoztató jellegű beszámoló a városi tömegközlekedés állapotáról

1207/2016

Mgr. Keszegh Béla

30.

Interpelácie a otázky

Interpellációk és kérdések

 

 

31.

Rôzne

Egyéb

 

 

32.

Záver

Befejezés

 

 

V čase od 16:00 hod podľa § 12 ods. 6 platného Rokovacieho poriadku súčasťou programu sú:
Podnety, pripomienky a otázky občanov mesta.
16:00 órától az érvényes Tárgyalási rend 12-es § 6-os pontjának értelmében a program részét képezik:
A polgárok javaslatai, észrevételei és kérdései.