Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

JUDr.Ing. Némethová Iveta


No

Téma

PDF

1

Zámena nehnuteľností medzi Univerzitou J. Selyeho v Komárne a Mestom Komárno

1088/2016

2

Oblastná organizácia cestovného ruchu PODUNAJSKO - DUNAMENTE - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru

1091/2016

3

Ministerstvo životného prostredia SR - sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia - Žiadosť o prenájom pozemku

1089/2016

4

Hnutie Si Dôležitý - Fontos vagy mozgalom - Žiadosť o prenájom pozemkov a nebytového priestoru

1090/2016

5

Správa komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže

1145/2017