Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže

Kérvények és javaslatok oktatási, művelődési és ifjúsági ügyekben

Mgr. Bajkai JánosNo

Téma

PDF

1

Žiadosť Základnej umeleckej školy Komárno, Letná ul. č.12 o poskytnutie finančných prostriedkov

1148/2017

2

Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2017 – dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi

1161/2017

3

Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť

1157/2017

1158/2017