Program 27. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne dňa 8. decembra 2016

Komárom Város Képviselőtestülete 27. ülésének
2016. december 8.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Správa o plnení uznesení

Beszámoló a határozatok teljesítéséről

1098/2016

Mgr. Fekete Tomáš

3.

Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Ing. Bíró Adrianna

4.

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno 2016-2018

Komárom Város közösségi tervének javaslata 2016 -2018

1070/2016

Ing. Bíró Adrianna

5.

Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 15.11.2016

Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról

1073/2016

PhDr. Szabó Ingrid

6.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

7.

Žiadosť a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

8.

Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015

Cykloturistický klub Slobodní pútnici
Pro Castello Comaromiensi, n.o.
SERIÁL "CYKLOPOTULKY"

A 11/2015 ÁÉR értelmében benyújtott pénzügyi támogatást igénylő kérvények

1107/2016

1108/2016

1111/2016

Mgr. Bajkai János

9.

Žiadosti a návrhy spoločnosti KOMVaK, a.s.

A KOMVaK rt kérvényei és javaslatai

 

Predstavenstvo, Mgr. Fekete Tomáš

10.

Návrh na uznesenie k vykonaniu kontroly hlavným kontrolórom mesta Komárno v spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

Javaslat a KOMVaK, vízgazdálkodási Rt.-ben a főellenőr által végzendő vizsgálatra vonatkozó önkormányzati határozatra

1114/2016

Mgr. Keszegh Béla

11.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2017 - 2019

A főellenőr szakvéleménye a város 2017 - 2019-as költségvetési javaslatához

1059/2016

Mgr. Csintalan Miklós

12.

Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2017-2019

Komárom Város költségvetésének tervezete a 2017-2019- es időszakra

1027/2016

Ing. Kóňa Bohumír

13.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 11/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Javaslat Komárom Város 11/2016-os sz. ÁÉR elfogadására, amely meghatározza a kommunális és kisebb építkezési hulladék helyi illetékét

1075/2016

Ing. Kóňa Bohumír

14.

Návrh VZN Mesta Komárno číslo 12/2016 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov v meste Komárno s cieľom zachovania kultúrnych hodnôt v meste Komárno

Javaslat Komárom város 12/2016 sz. ÁÉR-re a város költségvetéséből nyújtott pénzügyi támogatásra a városban található műemlékek, emlékhelyek és védett sírok megóvására és felújítására, kultúrális értékeink megőrzése érdekében

1112/2016

Mgr. Bajkai János

15.

Návrh na prijatie kontokorentného úveru mesta na rok 2017

Javaslat a város által a 2017-es évre tervezett kontokorrens hitelfelvételre

1074/2016

Ing. Kóňa Bohumír

16.

Žiadosti a návrhy mestských organizácií
MSKS, Zariadenie pre seniorov

A városi szervezetek kérvényei és javaslatai
VMK,Idősek otthona

 

Vargová Anna
Mgr. Polgárová Hedviga

17.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Kóňa Bohumír

18.

Projekt modernizácie vnútorného osvetlenia budov mesta - informácia

A városi épületek belső világításának modernizálása - tájékoztatás

1034/2016

Mgr. Fekete Tomáš

19.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

1115/2016

Mgr. Csintalan Miklós

20.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 1. polrok 2017 za uplynulé obdobie

A főellenőr 2017-es év 1. félévi ellenőrzési terve

1116/2016

Mgr. Csintalan Miklós

21.

Návrh Štatútu Rómskej občianskej hliadky v Komárne

A Komáromi Roma Polgári járőrszolgálat alapszabályának javaslata

1079/2016

Tóth Alexander

22.

Zmena v zložení komisie pre medzinárodné vzťahy a cestovný ruch

Változás a idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottságának összetételében

1109/2016

Mgr. Bajkai János

23.

Interpelácie a otázky

Interpellációk és kérdések

    

24.

Rôzne

Egyéb

 

 

25.

Záver

Befejezés