Program 26. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne dňa 3. novembra 2016

Komárom Város Képviselőtestülete 26. ülésének
2016. november 3.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie a otázky

Interpellációk és kérdések

 
3.

Správa o plnení uznesení

Beszámoló a határozatok teljesítéséről

1058/2016

Mgr. Fekete Tomáš

4.

Prijaté opatrenia v súvislosti s petíciami občanov sídliska I. a II. v Komárne

Az I.-es és II.-es lakótelepen elfogadott intézkedések és javaslatok a lakosok által benyújtott petíciók értelmében

1002/2016

JUDr. Ing. Némethová Iveta

5.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

6.

Žiadosť a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

7.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

1061/2016

Mgr. Csintalan Miklós

8.

Žiadosti a návrhy mestských organizácií
MSKS, KOMVAK,Comorra Servis

A városi szervezetek kérvényei és javaslatai
VMK, KOMVAK,Comorra Servis

 

Vargová Anna
Predstavenstvo
Mgr. Nagy Tomáš

9.

Návrh na nakladanie s finančnými prostriedkami z mestského parkovacieho systému

Javaslat a városi parkolói rendszer pénzügyi eszközeinek felhasználására

1046/2016

Mgr. Nagy Tomáš

10.

Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.09.2016

Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról

1025/2016

PhDr. Szabó Ingrid

11.

Návrhy na podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 - ENVIROFOND

Návrhy na podanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 - ENVIROFOND

1021/2016

1022/2016

PhDr. Szabó Ingrid

12.

Návrh na poskytnutie finančnej dotácie na účely tvorby a ochrany životného prostredia pre:
- SVB-TRIO, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
- Občianske združenie Franza Lehára, n.o.

Javaslat pénzügyi támogatások elfogadására természet-és egészségvédelem céljára:
- SVB TRIO ingatlantulajdonosok közösségének részére
- Lehár Ferenc Polgári társulás részére

1003/2016

1033/2016

PhDr. Szabó Ingrid

13.

Zámer modernizácie verejného osvetlenia mesta Komárno

Komárom Város közvilágításának felújítási szándéka

857/2016

Mgr. Fekete Tomáš

14.

Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015

A 11/2015 ÁÉR értelmében benyújtott pénzügyi támogatást igénylő kérvények

994/2016

1053/2016

Mgr. Bajkai János

15.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Kóňa Bohumír

16.

Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne

Javaslat a Komáromi Képviselő-testület tárgyalási rendjére

794/2016

Feszty Zsolt

17.

Rôzne

Egyéb

Info

 

18.

Záver

Befejezés