Program 24. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne dňa 29. septembra 2016

Komárom Város Képviselőtestülete 24. ülésének
2016. szeptember 29.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie a otázky

Interpellációk és kérdések

    

    

3.

Správa o plnení uznesení

Beszámoló a határozatok teljesítéséről

855/2016

Mgr. Fekete Tomáš

4.

Hodnotenie výsledku hospodárenia mestských zariadení za 1. polrok 2016 a ich ďalšie žiadosti

A városi szervezetek 2016 első féléves gazdálkodásának kiértékelése és további kérvényeik

 

Riaditelia mestských organizácií
A városi szervezetek igazgatói

5.

Personálne zmeny v spoločnosti COM-MEDIA s.r.o.

Személyzeti ügyek a COM-MEDIA kft-ben

 

Ing. Stubendek László

6.

Prijaté opatrenia v súvislosti s petíciami občanov sídliska I. a II. v Komárne

Az I.-es és II.-es lakótelepen elfogadott intézkedések és javaslatok a lakosok által benyújtott petíciók értelmében

1002/2016

Mgr. Tomáš Fekete
JUDr.Ing. Némethová Iveta

7.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

987/2016

Mgr. Csintalan Miklós

8.

Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

PhDr. Konczová Adriana

9.

Návrh VZN Mesta Komárno č. 11/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Javaslat Komárom Város 11/2016-os sz. ÁÉR elfogadására, amely módosítja és kiegészíti a 7/2014sz. ÁÉR-t, amely meghatározza a kommunális és kisebb építkezési hulladék helyi illetékét

898/2016

Ing. Kóňa Bohumír

10.

Návrh VZN Mesta Komárno č. 10/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 16/2012 o miestnej dani z nehnuteľností

Javaslat Komárom Város 10/2016-os sz. ÁÉR elfogadására, amely módosítja és kiegészíti a 16/2016sz. ÁÉR-t a helyi ingatlanadókról

897/2016

Ing. Kóňa Bohumír

11.

Výsledky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Komárno k 31.12.2015

Komárom Város éves zárásának kimutatási eredménye 2015.12.31-ig

901/2016

Ing. Kóňa Bohumír

12.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Kóňa Bohumír

13.

Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.05.2016- informatívny materiál

Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról

905/2016

PhDr. Szabó Ingrid

14.

Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015 pre Rodičovské združenie pri ZŠ Ul. pohraničná v Komárne

Javaslat pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 sz. ÁÉR alapján a 28/2015 sz. rendelet módosításában a Határőr Utcai Alapiskola szülői munkaközösségének részére

874/2016

PhDr. Szabó Ingrid

15.

Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015

A 11/2015 ÁÉR értelmében benyújtott pénzügyi támogatást igénylő kérvények

994/2016

995/2016

Mgr. Bajkai János

16.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže

Kérvények és javaslatok oktátási, művelődési és ifjúsági ügyekben

 

Mgr. Bajkai János

17.

Informatívna správa o mestskom parkovacom systému

Tájékoztató a városi parkoló rendszerről

910/2016

JUDr.Ing. Némethová Iveta

18.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

19.

Žiadosť a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

20.

Informatívna správa o verejnom obstarávaní

Tájékoztató jellegű jelentés a város közbeszerzéseiről

985/2016

JUDr. Ing. Némethová Iveta

21.

NÁVRH NA MENOVANIE ČLENOV ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE PRO CASTELLO COMAROMIENSI, N.O., SO SÍDLOM V KOMÁRNE, NÁMESTIE GENERÁLA KLAPKU 1

A PRO CASTELLO COMAROMIENSI, N.O. IGAZGATÓI TANÁCSA TAGJAINAK KINEVEZÉSE

1001/2016

Mgr. Gráfel Ľudovít

22.

Návrh na spolufinancovanie projektu "Spoločný kultúrny a turistický rozvoj pevnostného systému Komárno - Komárom"

Javaslat az " A Komárom - Komárno erődrendszer közös kulturális - turisztikai fejlesztése" c. pályázat társfinanszírozásáról

911/2016

PhDr. Szabó Ingrid

23.

Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Javaslat döntés elfogadására a közérdek védelméről szóló 357/2004 sz. alkotmánytörvény értelmében

997/2016

PhDr. Knirs Imre

24.

Rôzne

Egyéb

 

 

25.

Záver

Befejezés