Program 20. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne dňa 26. mája 2016

Komárom Város Képviselőtestülete 20. ülésének
2016. május 26.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie a otázky

Interpellációk és kérdések

 
3.

Správa o plnení uznesení

Beszámoló a határozatok teljesítéséről

802/2016

Mgr. Fekete Tomáš

4.

Upozornenie prokurátora č. Pd 23/16/4401-11

A Pd 23/16/4401-11 sz. ügyészi figyelmeztetés

795/2016

Mgr. Fekete Tomáš

5.

Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície v Komárne

Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie náčelníka Mestskej polície v Komárne

Javaslat a Komáromi Városi Rendőrség parancsnokának visszahívására

A Komáromi Városi Rendőrség parancsnoki funkciójának kiválasztási feltételei

793/2016

805/2016

Ing. Stubendek László

6.

Podmienky vyhlásenia výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov

Az Idősek Otthona igazgatói funkciójának kiválasztási feltételei

804/2016

Ing. Stubendek László

7.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

8.

Obnova miestnych komunikácií - upresnenie

A helyi utak javítása - pontosítás

783/2016

Mgr. Keszegh Béla

9.

Návrh na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe Mesta Komárno

Javaslat Komárom Város tulajdonába és fennhatósága alá tartozó járdák egybefüggő javítására

782/2016

Ing. Patus Alexander

10.

Návrh na poskytnutie finančnej dotácie na rozvoj cestovného ruchu

Javaslat az idegenforgalmi fejlesztések pénzügyi támogatására

798/2016

Kovács Dávid

11.

Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2015

a) Zariadenie pre seniorov

b) Mestské kultúrne stredisko

c) COMORRA SERVIS

A 2015-ös év gazdasági eredményeinek értékelése

a) Idősek otthona

b) Városi Művelődési Központ

c) COMORRA SERVIS

696/2016

697/2016

698/2016

Mgr. Jozefa Himlerová

Vargová Anna

Mgr. Nagy Tomáš

12.

Žiadosti a návrhy príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS

A COMORRA SERVIS járulékos szervezet kérvényei és javaslatai

 

Mgr. Nagy Tomáš

13.

Návrh na odvolanie delegovaných zástupcov Mestského zastupiteľstva v Komárne z jednotlivých rád škôl a školských zariadení a následné delegovanie nových zástupcov

Javaslat a Komáromi képviselő testület által az iskolai és iskolai intézményekbe delegált tagok visszahívására és új tagok kinevezésére

772/2016

Mgr. Bajkai János

14.

Žiadosť a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

15.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

803/2016

Mgr. Csintalan Miklós

16.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Komárno za rok 2015

A főellenőr szakvéleménye Komárom Város 2015-ös évi gazdálkodásához

788/2016

Mgr. Csintalan Miklós

17.

Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2015

Komárom Város 2015-es gazdálkodásának kiértékelése

721/2016

Ing. Kóňa Bohumír

181.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Kóňa Bohumír

19.

Návrhy týkajúce sa spoločnosti KOMVaK, a.s

A KOMVaK rt-vel kapcsolatos javaslatok

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

20.

Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Mgr. Ing. Zita Adamová

21.

Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015:

a) pre Rodičovské združenie pri Materskej škole na Ul. mieru v Komárne

b) pre Human Health Institute n.o.

c) pre Spojenú cirkevnú školu MARIANUM s VJM

Javaslat pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 sz. ÁÉR rendelet alapján a 28/2015 sz. rendelet módosításában:

a) a Béke Utcai Óvoda szülői mukaközösség részére

b) Human Health Institute n.sz. részére

c) MARIANUM magyar tannyelvű egyházi iskolaközpont részére695/2016

731/2016

732/2016

Súhrn

PhDr. Szabó Ingrid

22.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže

Kérvények és javaslatok oktátási, művelődési és ifjúsági ügyekben

 

Mgr. Bajkai János

23.

Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne

Javaslat Komáromi Képviselőtestület tárgyalási rendjére

794/2016

Ing. Vetter Ján

24.

Rôzne

Egyéb

 

 

25.

Záver

Befejezés