Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

JUDr.Ing. Némethová Iveta


No

Téma

PDF

1

Návrh Zásad o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás

655/2016

2

Návrh VZN č. 3/2016, ktorým sa zrušuje VZN č. 5/2004 o letných terasách

654/2016

3

Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Komárno

672/2016

4

Návrh VZN č. 4/2016, ktorým sa zrušuje VZN č. 3/2003 - zásady hospodárenia

653/2016

5

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno číslo 05/2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 13/2004 o zásadách pre stanovenie nájomného nebytových priestorov škôl a školských zariadení.

652/2016

6

Marina - alt spol. s r.o. - Žiadosť o predaj budovy

585/2016

7

Zámena pozemkov za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov medzi Slovenskou správou ciest a Mestom Komárno

587/2016

8

SIVA TRADE s.r.o. - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene

588/2016

9

Skautský zbor č. 2 Móra Jókaiho Komárno - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru

590/2016

10

Mgr. M. R. a Bc. R. R. - Žiadosť o prenájom pozemku

592/2016

11

Slovak Telekom, a.s. - Žiadosť o prenájom pozemku

594/2016

12

L. U. - Žiadosť o prenájom pozemku

596/2016

13

P. V. a T. B. - Žiadosť o výpožičku
Ján Deminger - Žiadosť o prenájom pozemku

526/2016

14

Zámena pozemkov medzi spoločnosťou INTERCAD, s.r.o. a Mestom Komárno

665/2016

15

Klub kulturistiky, silového trojboja a silových športov "D-GYM" - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru

666/2016

16

O. K. - Žiadosť o predaj časti pozemku

667/2016

17

V. S. a G. S. - Žiadosť o predaj pozemkov

669/2016

18

Ing. F. M. a O. M. - Žiadosť o predaj pozemku

670/2016

19

E. D., P. P., J. P. - Žiadosť o zriadenia práva prechodu

671/2016