Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

Ing. Bohumír Kóňa


. . . .

No

Téma

PDF

1

Projekt "Šanca na zamestnanie" návrh na zmenu Programového rozpočtu

664/2016

2

Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok a ich ďalšie vedenie na podsúvahových účtoch

661/2016

2

Žiadosť ZŠ Pohraničnej o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2016 na realizáciu projektu "Prevencia kriminality"

691/2016