Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže

Kérvények és javaslatok oktatási, művelődési és ifjúsági ügyekben

Mgr. Bajkai JánosNo

Téma

PDF

1

Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2016 - normatívne financovanie

660/2016

2

Žiadosť o súhlas mesta k zaradeniu elokovaného pracoviska Spojenej cirkevnej školy MARIANUM s VJM Komárno

674/2016

3

Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno (Pro Urbe)

675/2016

4

Návrh na udelenie ocenenia Čestný občan mesta

692/2016