Program 17. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne dňa 17. marca 2016

Komárom Város Képviselő-testülete 17. ülésének
2016. március 17-i programja 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie a otázky

Interpellációk és kérdések

 
3.

Protest prokurátora č. Pd 146/15/4401-9

A Pd 146/15/4401-9 sz. ügyészi tiltakozás

677/2016

Mgr. Fekete Tomáš

4.

Správa o plnení uznesení

Beszámoló a határozatok teljesítéséről

690/2016

Mgr. Fekete Tomáš

5.

Prijatie úveru spoločnosťou KOMVaK, a.s

A KOMVaK rt. hitelfelvétele

640/2016

Ing. Balogh Zsolt

6.

Predloženie koncepcie parkovacieho systému - návrhy

Tervezet benyújtása a parkolási rendszerről - javaslatok

663/2016

JUDr.Ing. Némethová Iveta

7.

Návrh VZN Mesta Komárno č. 6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 4/2011 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno

Javaslat Komárom Város 6/2016 sz. ÁÉR-re, amely módosítja és kiegészíti Komárom Város 4/2011 sz.ÁÉR-t, amely módosítja és kiegészíti Komárom Város 10/2012 sz. ÁÉR-t a Nyugdíjasotthon által nyújtott szociális szolgáltatások köréről,feltételeiről, valamint a szolgálatásokért nyújtandó térítésről

662/2016

Ing. Mgr. Hervayová Zuzana

8.

Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Mgr. Ing. Zita Adamová

9.

Návrh na zvolenie prísediacich pre OS Komárno

Javaslat a Komáromi Járásbíróság ülnökeinek megválasztására

679/2016

Ing. Stubendek László

10.

Návrh VZN Mesta Komárno č. 7/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory a rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno

Javaslat Komárom Város 7/2016-os sz. ÁÉR-e, amely a 11/2015 számú, Komárom Város költségvetéséből az idegenforgalom fejlesztése érdekében végzett szellemi és kultúrális értékek fejlesztését, megóvását és védelemét célzó tevékenységek pénzügyi támogatását szabályozó ÁÉR-t egészíti ki, illetve módosítja

686/2016

Kovács Dávid

11.

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 - vytvorenie fondu na rozvoj cestovného ruchu

Javaslat Komárom városának 2016. évi költségvetésének módosítására - az idegenforgalmi alap kialakítása

688/2016

Kovács Dávid

12.

Návrh na VZN Mesta Komárno č. 8/2016 , ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v mestských častiach Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce

Javaslat Komárom Város 8/2016 sz. ÁÉR-re a temetők üzemeltetési rendjéről az Őrsújfalusi, Kavai, Cserhát és Gadóci városrészekben

676/2016

Ing. Patus Alexander

13.

Obnova miestnych komunikácii v meste Komárno

Közúthálózat felújítása Komárom városábana

678/2016

Mgr. Keszegh Béla

14.

Správa o zmenách a spresnení materiálu PHSR Mesta Komárno 2015-2022

Beszámoló Komárom Város GSzFP-ban végzett módosításokról

687/2016

PhDr. Szabó Ingrid

15.

Informatívna správa o výsledkoch mestskej polície za rok 2015

Beszámoló a városi rendőrség eredményeiről a 2015-ös évben

684/2015

Tóth Alexander

16.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže

Kérvények és javaslatok oktátási, művelődési és ifjúsági ügyekben

 

Mgr. Bajkai János

17.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Kóňa Bohumír

18.

Žiadosť a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

19.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

20.

Rôzne
Petícia - neprispôsobiví občania
Petícia - vybudovanie prístrešku
Informatívna správa - MAXNETWORK


Egyéb
Petíció - alkalmazkodni képtelen polgárok
Petíció - fedett buszmegálló
Tájékoztató beszámoló - MAXNETWORK

Petícia1

Petícia2

693/2016

 

21.

Záver

Befejezés