Program 16. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne dňa 11. februára 2016

Komárom Város Képviselőtestülete 16. ülésének
2016. február 11.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie a otázky

Interpellációk és kérdések

 
3.

Správa o plnení uznesení

Beszámoló a határozatok teljesítéséről

636/2016

Mgr. Fekete Tomáš

4.

Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018

Zariadenia pre seniorov Komárno
Mestské kultúrne stredisko
Comorra Servis

Költségvetési javaslat a 2016 – 2018 - as időszakra

Idősek Otthona Komárom
Városi Művelődési Központ
Comorra Servis
566/2016

567/2016

568/2016

Ing. Mgr. Hervayová Zuzana

Vargová Anna

Mgr. Nagy Tomáš

5.

Informatívna správa o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Komárno

Tájékoztató beszámoló Komárom Város szociális szolgáltatásainak közösségi tervezetének előkészületéről

578/2016

Ing. Mgr. Adamová Zita

6.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Kóňa Bohumír

7.

Žiadosti a návrhy na úseku športu

Kérvények és javaslatok sportügyekben

 

Ing. Glič Konštantín

8.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže

Kérvények és javaslatok oktátási, művelődési és ifjúsági ügyekben

 

Mgr. Bajkai János

9.

Návrh VZN Mesta Komárno č. /2016, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2016

Javaslat a /2016 sz. ÁÉR-ére, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2016-os évben

563/2016

Mgr. Bajkai János

10.

Návrh VZN Mesta Komárno č. 2/2016 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno

Javaslat Komárom Város 2/2016-os ÁÉR-ére a város által fenntartott iskolák körzetesítésének szabályozásáról és a tanköteles gyermekek iskolai beiratkozási helyének és időpontjának meghtározásáról

576/2015

Mgr. Bajkai János

11.

Žiadosť a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

12.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

13.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

Súhrnná správa o kontrolnej činnosti a stave vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy Mesta Komárno za rok 2015

A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

Beszámoló a 2015-ös évben végzett ellenőrzésekről és a panaszok, valamint a petíciók intézéséről

623/2016

624/2016

Mgr. Csintalan Miklós

14.

Rôzne

Egyéb

 

 

15.

Záver

Befejezés