Program 14. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 10. decembra 2015

Komárom Város Képviselőtestülete 14. ülésének
2015. december 10.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie a otázky

Interpellációk és kérdések

 
3.

Správa o plnení uznesení

Beszámoló a határozatok teljesítéséről

550/2015

Prílohy

Mgr. Fekete Tomáš

4.

Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti KOMVaK a.s.

Javaslat a KOMVaK rt. alaptőke emeléséről

549/2015

Predstavenstvo spoločnosti

5.

Žiadosti a návrhy spoločnosti Calor s.r.o.

A Calor kft. kérvényei és javaslatai

516/2015

532/2015

548/2015

Ing. Vežký źuboš

6.

Žiados o zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov

Az idősek otthona költségvetésének módosítási javaslata

509/2015

Ing. Mgr. Hervayová Zuzana

7.

Upozornenie prokurátora č. Pd 133/15/4401-3

A Pd 133/15/4401-3 sz. ügyészi figyelmeztetés

542/2015

Mgr. TomᚠFekete

8.

Upozornenie prokurátora č. Pd 91/15/4401-3

A Pd 91/15/4401-3 sz. ügyészi figyelmeztetés

335/2015

Mgr. TomᚠFekete

9.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja" mesta Komárno na roky 2015-2022

Komárom Város Gazdasági és szociális fejlesztési programja a 2015-2022 időszakra

530/2015

Ing. arch. Besse Katalin

10.

Návrh na uznesenie -Odňatie nehnutežnosti zo správy COMORRA SERVIS, príspevková organizácia Mesta Komárno

Határozati javaslat városi ingatlan kezeléséről szóló meghatalmazás visszavonásáról a COMORRA SERVIS városi járulékos cégtől

531/2015

Ing. Mgr. Adamová Zita

11.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 25/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky a mimoriadnej dávky občanom

Javaslat Komárom Város 25/2015-ös sz. ÁÉR-ére, egyszeri és különleges segélyek folyósításáról

500/2015

Ing. Mgr. Adamová Zita

12.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 26/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytovaných Mestom Komárno

Javaslat Komárom Város 26/2015-ös sz. ÁÉR-ére, mely módosítja és kiegészíti Komárom Város által nyújtott szociális szolgáltatásokról, a szolgáltatás módjáról és ellenértékéről szóló 2/2014-es ÁÉR -et

501/2015

Ing. Mgr. Adamová Zita

13.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 27/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov

Javaslat Komárom Város 27/2015-ös sz. ÁÉR -ére, mely meghatározza a választási plakátok elhelyezésének pontjait

499/2015

Ing. Mgr. Adamová Zita

14.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 28/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvatežstva na území mesta Komárno

Javaslat Komárom Város 28/2015-ös sz.ÁÉR elfogadására, mely módosítja és kiegészíti a 12/2015 sz. ÁÉR-t, pénzügyi támogatás természet és egészségvédelmi célokra Komárom város területén

515/2015

Ing. arch. Besse Katalin

15.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 29/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pripomienka hlavného kontrolóra k VZN

Javaslat Komárom Város 29/2015-ös sz. ÁÉR elfogadására, amely módosítja és kiegészíti a 7/2014 sz. ÁÉR-t, amely meghatározza a kommunális és kisebb építkezési hulladékok helyi illetékét


A főellenőr észrevétele az ÁÉR-hez

514/2015

Ing. Kóňa Bohumír

16.

Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 18.11.2015- informatívny materiál

Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról

529/2015

Ing. arch. Besse Katalin

17.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016

A főellenőr ellenőrzési terve a 2016-os év első félévére

552/2015

Mgr. Csintalan Miklós

18.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2016 - 2018

A főellenőr szakvéleménye a város 2016 - 2018-as költségvetési javaslatához

533/2015

Mgr. Csintalan Miklós

19.

Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018

Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra

510/2015

Ing. Kóňa Bohumír

20.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Kóňa Bohumír

21.

Žiados a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

22.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

23.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva a kultúry

Kérvények és javaslatok oktátási és kulturális ügyekben

 

Mgr. Bajkai János

24.

Rôzne

Egyéb

 

 

25.

Záver

Befejezés