Program 13. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 5. novembra 2015

Komárom Város Képviselőtestülete 13. ülésének
2015. november 5.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie a otázky

Interpellációk és kérdések

 
3.

Správa o plnení uznesení

Beszámoló a határozatok teljesítéséről

496/2015

Mgr. Fekete Tomáš

4.

Upozornenie prokurátora Č. Pd 91/15/4401-3 na porušenie ust. § 25 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov

A Pd 91/15/4401-3 sz. ügyészi figyelmeztetés az ügyészségről szóló TT. 153/2001 sz. törvény 25 par. 3 bek. be nem tartásáról

335/2015

Mgr. Fekete Tomáš

5.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže

Kérvények és javaslatok oktátási, művelődési és ifjúsági ügyekben

 

Ing. Kóňa Bohumír

6.

Petícia za zachovanie I.C triedy ZŠ s VJM Eötvösova ul 39 v Komárne

Petíció az Eötvös utcai MTNY alapiskola 1.C osztályának megtartására

488/2015

Mgr. Fekete Tomáš

7.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

498/2015

Mgr. Csintalan Miklós

8.

Informatívna správa o Mestskom parkovacom systéme

Informatív jelentése a városi parkolási rendszerről

466/2015

JUDr.Ing. Némethová Iveta

9.

Stanovenie výšky nájomného pre spoločnos KOMVaK, a.s. na rok 2015 formou Dodatku č.11 k Nájomnej zmluve zo dńa 2.marca 2001

A 2015- ös évre vonatkozó bérleti díj megállapítása a KOMVaK, rt. számára a 2001. március 2-án kötött bérleti szerződéshez javasolt 11. számú Szerződéskiegészítés formájában

467/2015

JUDr.Ing. Némethová Iveta

10.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 21/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Javaslat Komárom Város 21/2015-ös sz. Általános érvényű rendelete, amely módosítja és kiegészíti a Komárom Város helyi adóról, a közterület használati adóról, a szálláshelyadóról, az árukiadó automata, a játékautomata-adóról, a gépjárművel történelmi városrészbe történő behajtásáért és ott-tartózkodásáért járó adóról szóló 17/2012 számú ÁÉR-ét

465/2015

JUDr.Ing. Némethová Iveta

11.

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 22/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhovisko na Železničnej ul. v Komárne

Javaslat Komárom Város 22/2015-ös számú általános érvényű rendelete, amely a Vasút utcai piac működési rendjét szabályozza

469/2015

JUDr.Ing. Némethová Iveta

12.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno Č. 23/2015, ktorým sa zrušuje VZN Č. 3/2012 o verejnom poriadku na území mesta

Javaslat a 23/2015 SZ. ÁÉR elfogadására, amely megszünteti a város közrendjéről rendelkező 3/2012 SZ. ÁÉR-t

486/2015

Mgr. Fekete Tomáš

13.

Návrh Všeobecne záväzné nariadenia mesta Komárno č. 24/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno v znení VZN č. 7/2013

Javaslat Komárom Város 24/2015-ös számú általános érvényű rendelete, amely a 8/2015-ös számú, a Komárom város területén üzemeltetett taxiszolgáltatásokról szóló rendeletet egészíti ki, illetve módosítja

494/2015

Ing. arch. Besse Katalin

14.

Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 19.10.2015- informatívny materiál

Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról

460/2015

Ing. arch. Besse Katalin

15.

Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podža VZN Mesta Komárno č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvatežstva na území mesta Komárno

a/ pre K&K MÚZEUM BAŠTA VII s.r.o.

b/ pre C.B.C.G., spol. s.r.o. Komárno

Javaslat pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 számu általános érvényű rendelet alapján természet- és egészségvédelem céljára Komárom Város területén
a/ a K&K MÚZEUM BAŠTA VII s.r.o. részére

b/ a C.B.C.G., spol. s.r.o. részére

454/2015

485/2015

Ing. arch. Besse Katalin

16.

Členstvo Mesta Komárno v Oblastnej organizácií cestovného ruchu Podunajsko

Komárom Város tagsága a Duna Mente Területi idegenforgalmi társulásban

487/2015

Mgr. Keszegh Béla

17.

Informatívna správa ohžadne stavu verejného poriadku na I. a II. sídlisku

Beszámoló a közrend álapotáról a I. és II. lakótelepen

464/2015

Rozsnyó źudovít

18.

Informatívna správa týkajúca sa vykonaných krokov ohžadom zakúpenia serverového parku pre potreby Mestského úradu v Komárne

Tájékoztató jellegű beszámoló a Komáromi Városi Hivatal szerverparkjának megvásárlására irányuló lépésekről

483/2015

Mgr. Fekete Tomáš

19.

Návrh na prijatie kontokorentného úveru

Javaslat a kontokorens hitel felvételére

443/2015

Ing. Kóňa Bohumír

20.

Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Ing. Mgr Adamová Zita

21.

Žiados a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

22.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

23.

Rôzne

Egyéb

 

 

24.

Záver

Befejezés