Program 10. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 25. júna 2015

Komárom Város Képviselőtestülete 10. ülésének
2015. június 25.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie a otázky

Interpellációk és kérdések

 
3.

Informatívna správa o plnení uznesení

Tájékoztató a határozatok teljesítéséről

247/2015

Prílohy

Ing. Kóňa Bohumír

4.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

292/2015

Mgr. Csintalan Miklós

5.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo /2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s ciežom podpory a rozvoja cestovného ruchu na území mesta

Javaslat Komárom város ...2015 sz. általános érvényű rendeletére a város költségvetéséből nyújtott pénzügyi támogatásra fejlesztésre, védelemre, szellemi és kultúrális értékek támogatására a város területén a turizmus fejlesztése érdekében

290/2015

Ing. Kóňa Bohumír

6.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo /2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvatežstva na území mesta

Javaslat Komárom város ...2015 sz. általános érvényű rendeletére a város költségvetéséből nyújtott pénzügyi támogatásra a környzet védelmére és fejlesztésére valamint a város polgárai egészégének védelmére

291/2015

Ing. Kóňa Bohumír

7.

Protest prokurátora č. Pd 54/15/4401-5 proti uzneseniu Mestského zastupitežstva v Komárne č. 32/2015 z 19. marca 2015

A Pd 54/15/4401-5 sz.ügyészi Tiltakozás a Komáromi Városi Képviselő testület 32/2015 sz. határozata ellen

289/2015

Ing. Kóňa Bohumír

8.

Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2014 (Zariadenie pre seniorov Komárno)

A komáromi Nyugdíjasotthon működéséről és gazdálkodásáról szóló 2014. évi beszámoló

229/2015

Ing. Hervayová Zuzana

9.

Žiados a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Bednáriková Katarína

10.

Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súaž o výsledku obchodnej verejnej súaže na predaj nehnutežného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás szakbizottságának beszámolója a Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan eladására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

283/2015

Ing. Bednáriková Katarína

11.

Žiados a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Ing. Dubányová Katarína

12.

Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárna č. …/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely

Javaslat-Komárom Város .../2015 számú Általános érvényű rendeletére a Komárom Város költségvetéséből nyújtandó szociális és egészségügyi pénzügyi támogatásokról

277/2015

Ing. Dubányová Katarína

13.

Návrh na schválenie zámeru vstupu mesta Komárno do oblastnej organizácie cestovného ruchu v zmysle §14 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu

Javaslat Komárom városának a 91/2010 sz. törvény 14§ értelmében a területi idegenforgalmi szervezetbe való belépése szándékáról

275/2015

Kovács Dávid

14.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

JUDr.Ing. Némethová Iveta

15.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže

Kérvények és javaslatok iskola , kultúrális és ifjúsági ügyekben

 

Ing. Weszelovszky Gabriel

16.

Schávlenie návrhu rámcovej ponuky na mimosúdne vysporiadanie medzi mestom Komárno a spoločnosou COM-VARGAS, spol. S r.o.

Javaslat Komárom város és COM-VARGAS Kft. közötti peren kívüli megeggyezésre

268/2015

Ing. Kóňa Bohumír

17.

Správa o plnení PHSR (Plán hospodársko sociálneho rozvoja mesta Komárno ku dňu 31.12.2015)

Komárom Város Gazdasági és szociális fejlesztési programjánakkiértékelése

251/2015

Mgr. Gráfel źudovít

18.

Informatívna správa o spracovaných projektoch a podaných žiadostiach o podpory, dotácie, granty a nenávratné finančné príspevky

Beszámoló a kidolgozott és a beadott pályázatokról valamint a nem visszatérintendő hozzájárulásokról

272/2015

Ing. Bohumír Kóňa

19.

Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 31.05.2015 - informatívny materiál

Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról

273/2015

Ing. Kóňa Bohumír

20.

Vyhodnotenie 24. Komárňanských dní

A 24. Komáromi Napok kiértékelése

Info

Ing. Weszelovszky Gabriel

21.

Rôzne

Egyéb

 

 

22.

Záver

Befejezés