Program 9. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 18. júna 2015

Komárom Város Képviselőtestülete 9. ülésének
2015. június 18.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Výročná správa spoločnosti KOMVaK, a.s. za rok 2014

A KOMVaK, rt. beszámolója a 2014. évről - Javaslat

173/2015

Predstavenstvo spoločnosti

3.

Vzájomné pohžadávky a záväzky - mesto Komárno a KOMVaK, a.s.

Komárom Város és a KOMVaK rt. közötti kölcsönös követelések és kötelezettségek

240/2015

Ing. Kóňa Bohumír

4.

Podnikatežský plán na rok 2015 -KOMVaK, a.s.

A KOMVaK rt. vállalati terve a 2015. évre

243/2015

Predstavenstvo spoločnosti

5.

Návrh k stanoveniu výšky nájomného na rok 2015 za infraštruktúrny majetok verejného vodovodu, kanalizácie, ČOV a súvisiacich zariadení vo výlučnom vlastníctve mesta Komárno, prevádzkovaných spoločnosou KOMVAK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. podža stavu majetku ku dňu 31.12.2014

KOMVaK - Komárom Város Víz- és csatornaművei, r.t. - javaslat a 2015. év bérleti díj összegének meghatározására

246/2015

Ing. Kóňa Bohumír

6.

Cena vodného a stočného na rok 2015 - KOMVaK, a.s.

A víz és szennyvíz díja a 2015. évre - KOMVaK, rt.

242/2015

Ing. Cséplő Gábor

7.

Návrh nájomnej zmluvy so spoločnosou KOMVaK, a.s.

Javaslat a KOMVaK rt-vel kötött bérleti szerződésre

245/2015

Ing. Kóňa Bohumír

8.

Návrh na zmenu audítora v obchodnej spoločnosti KOMVaK, a.s.

Javaslat a KOMVaK, rt. könyvvizsgálójának cseréjére

224/2015

Ing. Kóňa Bohumír

9.

Založenie majetku spoločnosti KOMVaK, a.s. v januári 2015 - informatívna správa

A KOMVaK rt. vagyonának beterhelése

249/2015

Ing. Cséplő Gábor

10.

Informatívna správa o spracovaní plánu obnovy verejných vodovodov a kanalizácií na území mesta Komárno

Beszámoló a Komárom Város területén elhelyezkedő víz- és csatornahálózat felújításának tervezetéről

221/2015

Mgr. Gráfel źudovít

11.

Nadobecný skupinový vodovod (NSV) - informatívna správa

Közös tulajdonban lévő vízvezeték (NSV) - tájékoztató beszámoló

244/2015

Ing. Kóňa Bohumír

12.

Zrážková voda - informatívny materiál spoločnosti KOMVaK a.s

Odvádzanie zrážkovej vody - pripomienky MsÚ - Odboru správy majetku k informatívnemu materiálu spoločnosti KOMVaK

Esővíz - a KOMVaK rt. tájékoztatója

Esővíz elvezetése - a Városi Hivatal Vagyonkezelési Főosztályának észrevételei a KOMVaK, rt. informatív beszámolójával kapcsolatban

241/2015


241/2015

Príloha

Ing. Cséplő Gábor

JUDr. Némethová Iveta

13.

Kanalizácia a ČOV - Zlatná na Ostrove - informatívna správa spoločnosti KOMVaK, a.s.

A csatornahálózat és szennyvíztisztító rendszer - a KOMVaK rt. tájékoztató anyaga

159/2015

Ing. Cséplő Gábor

14.

Návrh na odvolanie členov a vožbu predstavenstva spoločnosti KOMVaK, a.s.

Javaslat a KOMVaK, rt. igazgatótanács tagjainak visszahívására és új tagok választására

248/2015

Ing. Stubendek László

15.

Záver

Befejezés