Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

Ing. Katarína Prodovszká


No

Téma

PDF

1

Mária Hajabácsová - zníženie nájomného za prenajaté nebytové priestory

71/2015

2

Auto Venator s.r.o. - prenájom nebytových priestorov

73/2015

3

Penita Pension, s.r.o. - prenájom nebytových priestorov

134/2015

4

J Ch. R - prenájom časti pozemku

72/2015

5

Ing. V B - prenájom pozemku parcely registra "C"

130/2015

6

P F - predaj pozemku, novovytvorenej parcely

79/2015

7

T N - predaj novovytvorenej parcely

82/2015

8

ALTAGRIC s.r.o , Euro - Agro, spol. s.r.o - prenájom nebytového priestoru

189/2015

9

MADRIS s.r.o. - žiada o výpožičku časti pozemku

187/2015

10

ARRIVA Nové Zámky, a.s. - uzatvorenie zmluvy o výpožičke časti pozemku

190/2015

11

Ing. F N - predaj novovytvorenej parcely

188/2015

12

Mgr. L B - predaj pozemku novovytvorenej parcely

191/2015

13

JUDr. A F - predaj pozemku, novovytvorenej parcely

193/2015

14

EL-AG, s.r.o. - predaj pozemku

192/2015

15

P P - predaj novovytvorenej parcely

196/2015

16

Slovenská správa ciest IVSC Bratislava - uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemku

194/2015

17

ZSE Distribúcia, a.s. - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve

195/2015