Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

Ing. Bohumír Kóňa


No

Téma

PDF

1

Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2015 - informatívna správa

200/2015

2

Zmena Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015

183/2015

3

Doplnenie investícií Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015

181/2015

4

Správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2014

177/2015

5

Hospodárske výsledky COM-VARGAS, spol. s r.o., za rok 2014

182/2015