Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže

Kérvények és javaslatok oktatási, művelődési és ifjúsági ügyekben

Ing. Weszelovszky GabrielNo

Téma

PDF

1

Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2014

184/2015

2

Žiadosť ZŠ s VJM Eötvösovej o refundáciu faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie

197/2015

3

Žiadosť ZŠ J.A. Komenského o odstránenie havarijného stavu

198/2015

4

Štruktúra kariérových pozícií - ZŠ rozmarínová

199/2015

5

Žiadosť o podporu projektu - ZŠ Komárno, Ul. rozmarínová

217/2015

6

Vyhodnotenie 24. ročníka festivalu Komárňanské dni

Info

7

Špeciálna základná škola s vjm, Komárno - Žiadosť (prosba o pomoc pre zabezpečenie priestorov)

52/2015