Program 8. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 21. mája 2015

Komárom Város Képviselőtestülete 8. ülésének
2015. május 21.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie a otázky

Interpellációk és kérdések

 
3.

Informatívna správa o plnení uznesení

Tájékoztató a határozatok teljesítéséről

220/2015

Ing. Kóňa Bohumír

4.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

219/2015

Mgr. Csintalan Miklós

5.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. .../2015 o podmienkach držania psov

A ../2015 sz. kutyatartás feltételeit szabályozó általános érvényű rendelet - javaslat - Javaslat

185/2015

Ing. Kóňa Bohumír

6.

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č.…/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno

Javaslat - Komárom Város ..../2015-ös sz. Általános érvényű rendeletre, amely módosítja és kiegészíti a Komárom város tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról szóló 6/2011-es sz. ÁÉR-t

174/2015

Ing. Bednáriková Katarína

7.

Hodnotenie výsledku hospodárenia mesta Komárno za rok 2014

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Komárno za rok 2014

Komárom város 2014-es gazdalkodásának kiértékelése


A FŐELLENŐR SZAKVÉLEMÉNYE KOMÁROM VÁROS 2014-ES ÉVI GAZDÁLKODÁSÁHOZ

117/2015

111/2015

Ing. Kóňa Bohumír

Mgr. Csintalan Miklós

8.

Informatívna správa k zámeru "Obnova a údržba centra mesta Komárno"

Beszámoló Komárom város központjának felújítási tervéről

180/2015

Ing. arch. Besse Katalin

9.

Obstarávanie nového územného plánu mesta Komárno

Komárom város új területrendezési tervének bebiztosítása

179/2015

Ing. arch. Besse Katalin

10.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Kóňa Bohumír

11.

Žiados a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Bednáriková Katarína

12.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Prodovszká Katarína

13.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže

Kérvények és javaslatok iskola , kultúrális és ifjúsági ügyekben

 

Ing. Weszelovszky Gabriel

14.

Personálne veci: Calor, Com-Média, KOMVaK

Személyzeti ügyek: Calor, Com-Méria, KOMVaK

212,213,214/2015

216/2015

215/2015

Ing. Stubendek László

15.

Rôzne

Egyéb

 

 

16.

Záver

Befejezés