Program 7. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 16. apríla 2015

Komárom Város Képviselőtestülete 7. ülésének
2015. április 16.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpellációk

 
3.

Informatívna správa o plnení uznesení

Tájékoztató a határozatok teljesítéséről

160/2015

Ing. Kóňa Bohumír

4.

Návrh VZN č. /2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 2/2013, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok viacúčelových športových ihrísk v Komárne a Návrh Pravidiel užívania viacúčelových športových ihrísk v Komárne

A /2015 sz. ÁÉR, amely megszünteti a Komáromi többfunkciós sportpályák szabályzatáról rendelkező 2/2013 sz. ÁÉR-t - Javaslat és Szabályzat a Komáromi többfunkciós sportpályák használatára - Javaslat

137/2015

Ing. Kóňa Bohumír

5.

Návrh na úpravu VZN mesta Komárno č. 8/2014, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, diea materskej školy a diea školského zariadenia na kalendárny rok 2015

Javaslat a 8/2014 sz. Álltalános érvényű rendelet módosítására

51/2015

Ing. Weszelovszky Gabriel

6.

Návrh na podpísanie "Vyhlásenia CIVITAS Forum"

Javaslat a "CIVITAS Forum nyilatkozat" aláírására

150/2015

Ing. arch. Besse Katalin

7.

Informatívna správa k zámeru "Obnova mikroregiónu na sídliskách mesta Komáro"

Beszámoló a "Komárom város lakótelepi mikrorégiós felújítási tervéről"

148/2015

Ing. arch. Besse Katalin

8.

Vyhodnotenie realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb Mesta Komárno na rok 2014

Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2014 - es évi megvalósítási terve kiértékelése

128/2015

Ing. Dubányová Katarína

9.

Žiados a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Bednáriková Katarína

10.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Kóňa Bohumír

11.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Prodovszká Katarína

12.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže

Kérvények és javaslatok iskola , kultúrális és ifjúsági ügyekben

 

Ing. Weszelovszky Gabriel

13.

Žiadosti a návrhy na úseku športu

Kérvények és javaslatok sportügyekben

 

Ing. Weszelovszky Gabriel

14.

Parkovací systém mesta Komárno

Komárom város parkolási rendszere

163/2015

Mgr. Keszegh Béla

15.

Návrh na súvislú ucelenú opravu miestnych komunikácií v správe mesta Komárno

Javaslat Komárom Város közútjainak egybefüggő javítására

139/2015

Ing. Patus Alexander

16.

Návrh na zmenu v premávke mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno od 01. mája 2015 do 31.decembra 2015

Javaslat a Komárom Város helyi autóbuszközlekedés forgalmának változtatására a 2015. május 1.- 2015.december 31. időszakra

136/2015

Ing. Patus Alexander

17.

Návrh na vypracovanie základných predpisov Mestskej polície v Komárne

Javaslat a Komáromi városi rendőrség alapdokumentumainak kidolgozására

152/2015

JUDr.Tamás Varga

18.

Návrh na vytvorenie vysunutého pracoviska Mestskej polície v Komárne

Javaslat a Komáromi városi rendőrség kirendeltségének létrehozására

153/2015

JUDr.Tamás Varga

19.

Rôzne

Egyéb

 

 

20.

Záver

Befejezés