Program 4. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 12. marca 2015

Komárom Város Képviselőtestülete 4. ülésének
2015. március 12.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpellációk

 
3.

Informatívna správa o plnení uznesení

Tájékoztató a határozatok teljesítéséről

17/2015

Ing. Kóňa Bohumír

4.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 a nezáväzný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016, 2017

Javaslat Komárom Város tervezett költségvetésére a 2015- 2017-es időszakra

21/2015

Ing. Stubendek László

5.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

99/2015

Mgr. Csintalan Miklós

6.

SÚHRNNÁ SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI A STAVE VYBAVOVANIA SAŽNOSTÍ A PETÍCIÍ V PODMIENKACH SAMOSPRÁVY MESTA KOMÁRNO ZA ROK 2014

BESZÁMOLÓ A 2014-ES ÉVBEN VÉGZETT ELLENŐRZÉSEKRŐL ÉS A PANASZOK, VALAMINT A PETÍCIÓK INTÉZÉSÉRŐL

18/2015

Mgr. Csintalan Miklós

7.

Protest prokurátora č. Pd 101/2014/4401-9 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Komárno číslo 2/2013, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok viacúčelových športových ihrísk v Komárne

A Pd 101/2014/4401-9 sz. ügyészi tiltakozás a 2/2013 sz. ÁÉR ellen, amely a Komáromi többfunkciós sportpályák használatáról rendelkezik

102/2015

Ing. Kóňa Bohumír

8.

Návrh na VZN, ktorým sa zrušuje VZN 26/2003 o požiarnom poriadku a návrh požiarneho poriadku mesta

ÁÉR amely megszünteti a tűzbiztonsági előírásokról szóló 26/2003-as számú ÁÉR-t és javaslat a város új tűzbiztonsági szabályzatára

27/2015

Siliga Viliam

9.

Návrh na VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta

Javaslat ÁÉR-re, amely szabályozza a víz biztosítását, a szennyvíz elvezetését és a szennygödrök tartalmának hatástalanítását a város területén

91/2015

Ing. Kóňa Bohumír

10.

Návrh na VZN, ktorým sa zrušuje VZN 3/2008, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok skateboardovej dráhy pri Váhu A návrh na pravidlá užívania skateboardovej dráhy pri Váhu

ÁÉR javaslata, amely megszünteti a Vág melletti gördeszkapálya szabályzatáról rendelkező 3/2008 számú ÁÉR-t és javaslat a Vág melletti gördeszkapálya használatáról

23/2015

Ing. Kóňa Bohumír

11.

Návrh na zmenu stanov spoločnosti KOMVaK a.s.

Javaslat a Komvak Rt. Alapszabályának megváltoztatására

68/2015

Ing. Stubendek László

12.

Zmeny a doplnky územného plánu č. 8/2012 - návrh

A területrendezési terv 8/2012 számú módosítása - javaslat

20/2015

Ing. arch. Besse Katalin

13.

Odstránenie stavby so súpisným číslom 3705 na parc.č.1818/10 v k.ú. Komárno vedenej ako garáže v plnom rozsahu zastavanej plochy a stavby so súpisným číslom 3694 na parcele číslo 1818/22 v k.ú. Komárno vedenej ako garáže v rozsahu 30 % celkovej zastavanej plochy

A komáromi kataszterben lévő 1818/10-es számú parcellán álló 3705-ös összeírási számú épület - garázs eltávolítása és a 1818/22-es számú parcellán álló 3694-es összeírási számú épület - garázs eltávolítása a beépített terület 30%-áról

103/2015

Mgr. Gráfel źudovít

14.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Kóňa Bohumír

15.

Žiados a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Ing. Dubányová Katarína

16.

Žiados a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Bednáriková Katarína

17.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Prodovszká Katarína

18.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže

Kérvények és javaslatok iskola , kultúrális és ifjúsági ügyekben

 

Ing. Weszelovszky Gabriel

19.

Žiadosti a návrhy na úseku športu

Kérvények és javaslatok sportügyekben

 

Ing. Weszelovszky Gabriel

20.

Rôzne

Egyéb

 

 

21.

Záver

Befejezés