Program 2. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 21. januára 2015

Komárom Város Képviselőtestülete 2. ülésének
2015. január 21.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpellációk

 
3.

Informatívna správa o plnení uznesení

Tájékoztató a határozatok teljesítéséről

17/2015

Inf.správa

Ing. Kóňa Bohumír

4.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

1/2015

Mgr. Csintalan Miklós

5.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 1. polrok 2015

A főellenőr 2015-ös év 1. félévi ellenőrzési terve

10/2015

Mgr. Csintalan Miklós

5.

Návrh na vymenovanie členov jednotlivých komisií

Javaslat az egyes bizottságok tagjainak kinevezésére

Határozat

Ing. Stubendek László

6.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. /2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 24/2003 o udelení čestného občianstva Mesta Komárno

Javaslat a /2015 sz. általános érvényű rendeletre, amely megszünteti a 24/2003-as számú általános érvényű rendeletet

11/2015

Ing. Weszelovszky Gabriel

7.

Návrh na vymenovanie poslancov na vykonávanie občianskych sobášnych obradov

Javaslat a polgári esküvői szertartásokat végző képviselők kinevezésére

12/2015

Ing. Weszelovszky Gabriel

8.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Prodovszká Katarína

9.

Rôzne

Egyéb

 

 

10.

Záver

Befejezés