Program 42. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 30. októbra 2014

Komárom Város Képviselőtestülete 42. ülésének
2014. október 30.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpellációk

 
3.

Informatívna správa o plnení uznesení

Tájékoztató a határozatok teljesítéséről

2107/2014

Mgr. Gráfel źudovít

4.

Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2015 - 2017

Komárom Város költségvetésének tervezete a 2015 - 2017 évekre

2099/2014

Ing. Kóňa Bohumír

5.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu

A főellenőr állásfoglalása a város költségvetésének tervezetéhez

2144/2014

Mgr. Csintalan Miklós

6.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

2145/2014

Mgr. Csintalan Miklós

7.

Návrh na VZN mesta Komárno číslo /2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Javaslat a /2014 sz. általános érvényű rendeletre, amely módosítja a város 17/2012 sz. általános érvényű rendeletét

2097/2014

Ing. Kóňa Bohumír

8.

VZN mesta Komárno číslo /2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Javaslat a /2014 sz. általános érvényű rendelet elfogadására, amely meghatározza a helyi illetékeket a komunális hulladékokra, valamint az kisebb építkezési hulladékokra

2098/2014

Ing. Kóňa Bohumír

9.

Návrh VZN mesta Komárno, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, diea materskej školy a diea školského zariadenia na kalendárny rok 2015

Javaslat a /2014 sz. általános érvényű rendelet elfogadására, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2015-es évben

2100/2014

Ing. Weszelovszky Gabriel

10.

Protest prokurátora č. Pd 103/2014/4401-8 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Komárno číslo 24/2003 o udelení čestného občianstva v meste Komárno

A Pd 103/2014/4401-8 sz. ügyészi tiltakozás a Komárom Város díszpolgári cím adományozásáról rendelkező 2003/24 sz. ÁÉR ellen

2139/2014

JUDr. Novák Vojtech

11.

Protest prokurátora č. Pd 102/2014/4401-8 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Komárno číslo 26/2003 o požiarnom poriadku

A Pd 102/2014/4401-8 sz. ügyészi tiltakozás a Komárom Város tűzvédelméről rendelkező 2003/26 sz. ÁÉR ellen

2141/2014

JUDr. Novák Vojtech

12.

Protest prokurátora č. Pd 107/2014/4401-8 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Komárno číslo 04/2012 o podmienkach držania psov

A Pd 107/2014/4401-8 sz. Ügyészi tiltakozás a kutyatartásról rendelkező 2012/04 sz. ÁÉR ellen

2142/2014

JUDr. Novák Vojtech

13.

Protest prokurátora č. Pd 106/2014/4401-8 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Komárno číslo 01/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Komárno

A Pd 106/2014/4401-8 sz. Ügyészi tiltakozás Komárom Város területén a víz pótlólagos biztosítására, a szennyvíz elvezetésére és a szennygödrök tartalmának hatástalanításáról rendelkezô 2014/01 sz. ÁÉR ellen

2143/2014

JUDr. Novák Vojtech

14.

Protest prokurátora č. Pd 91/14/4401-7 proti ustanoveniam § 3 ods. 1 a § 8 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 18/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné opady

A Pd 91/14/4401-7 sz. ügyészi tiltakozás a komunnális hulladék és az építkezési törmelék helyi illetékéről szóló 18/2012 sz. ÁÉR 3-ik paragrafusának első bekezdése, valamint a 8-ik paragrafusa ellen

2138/2014

JUDr. Novák Vojtech

15.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Kóňa Bohumír

16.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Prodovszká Katarína

17.

Žiados a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Bednáriková Katarína

18.

Žiados a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Ing. Dubányová Katarína

19.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok iskola, kultúra és sport ügyekben

 

Ing. Weszelovszky Gabriel

20.

Informácia o plnení a realizovaní zmien o Zásadách parkovania v meste Komárne

Beszámoló a Komárom Város parkolási rendjében beállt változásokról

(materiál obdržíte dodatočne mailom)

JUDr. Novák Vojtech

21.

Záver

Befejezés