Program 39. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 3. júna 2014

Komárom Város Képviselőtestülete 39. ülésének
2014. június 3.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpellációk

 
3.

Informatívna správa o plnení uznesení

Tájékoztató a határozatok teljesítéséről

1949/2014

Mgr. Gráfel źudovít

4.

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014

Tájékoztató a 2014. II. félévére tervezett ellenőrzésekről

1950/2014

Mgr. Csintalan Miklós

5.

Návrh na zrušenie Zásad poskytnutia sociálnej pomoci z roku 1998

Javaslat a szociális segélyről szóló 1998-as elvek megszüntetésére

1946/2014

Ing. Dubányová Katarína

6.

Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre vožby do orgánov samosprávy obcí 2014 v meste Komárno

Javaslat Komárom város választókerületeinek és a képviselők számának meghatározására az egyes választókerületekben a 2014. évi önkormányzati választásokhoz

1943/2014

Ing. Dubányová Katarína

7.

Návrh na zmenu Stanov spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

Javaslat a KOMVaK, rt. alapszabályának megváltoztatására

1602/2014

MUDr. Marek Anton

8.

Upozornenie prokurátora č. Pd 66/2014/4401-3 podža § 28 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov na porušenie niektorých ustanovení zákona č. 369/1990 - Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a iné

A Pd 66/2014/4401-3 sz. ügyészi figyelmeztetés a 369/1990 sz. törvény megsértésére

1900/2014

JUDr. Novák Vojtech

9.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Kóňa Bohumír

10.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Prodovszká Katarína

11.

Žiados o zmenu Územného plánu mesta Komárno pri št.ceste I/64, UB 19/8

Területrendezési terv módosításának kérvényezése az I/63-as út mellett, UB 19/8

1914/2014

Ing.arch. Besse Katalin

12.

Doplnenie nových alternatív umiestnenia LNG terminálu v meste Komárno a zmena znenia Memoranda o spolupráci medzi mestom, Danube LNG a Verejnými prístavmi

Kiegészítő alternatívák az LNG terminál elhelyezésére Komárom városában és változások az Együttműködési szándéknyilatkozatban a város, a Duna LNG és a közforgalmú kikötők között

1933/2014

MUDr. Marek Anton

13.

Žiados a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Ing. Dubányová Katarína

14.

Žiados a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Bednáriková Katarína

15.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok iskola, kultúra és sport ügyekben

 

Ing. Weszelovszky Gabriel

16.

Správa komisie pre ochranu verejného záujmu

A közérdekvédelmi bizottság jelentése

1954/2014

Ing. Szabó Béla

17.

Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súaž o výsledku obchodnej verejnej súaže na predaj nehnutežného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás szakbizottságának beszámolója a Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan eladására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

1940/2014

PaeDr. Bende Štefan

18.

Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súaž o výsledku obchodnej verejnej súaže na predaj nehnutežného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás szakbizottságának beszámolója a Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan eladására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

1941/2014

JUDr. Bende Štefan

19.

Rôzne

Egyéb

 

 

20.

Záver

Befejezés