Program 38. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 22. mája 2014

Komárom Város Képviselőtestülete 38. ülésének
2014. május 22.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpellációk

 

    

3.

Kontrola plnenia uznesení

Határozatok teljesítésének ellenőrzése

1896/2014

Mgr. Gráfel źudovít

4.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

1895/2014

Mgr. Csintalan Miklós

5.

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2013

A főellenőr álláspontja a 2013-as év zárszámadásához

1894/2014

Mgr. Csintalan Miklós

6.

Záverečný účet - výsledky hospodárenia za rok 2013

Zárszámadás - a 2013. év gazdasági eredményei

1841/2014

Ing. Kóňa Bohumír

7.

Správa o výsledku hospodárenia obchodných spoločností mesta

Beszámoló a városi cégek gazdasági eredményeiről

 

Konatelia spoločnosti

8.

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2014

Javaslat Komárom Város 2014. évi programozott költségvetésének módosítása

1849/2014

Ing. Kóňa Bohumír

9.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Kóňa Bohumír

10.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Prodovszká Katarína

11.

Odovzdanie majetku Mesta Komárno do správy príspevkovej organizácii

Komárom Város vagyonának a COMORRA SERVIS kezelésébe történő átadása

1886/2014

Ing. Kóňa Bohumír

12.

Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Komárno č. 2/1991 o zriadení mestskej polície a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č...../2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 2/1991 o zriadení mestskej polície

Komárom város 2/1991 sz. a városi rendőrség megalakításának Általános érvényű rendelete ellen benyújtott Ügyészi tiltakozás megtárgyalása és Komárom város .... /2014 sz. Általálos érvényű szabályrendelete, amivel megváltoztatja Komárom város 1991/2 sz. a városi rendőrség megalakításáról rendelkező Általános érvényű szabályrendeletét

1879/2014

JUDr. Novák Vojtech

13.

Návrh Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2014

Javaslat Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2014 - es évi megvalósítási tervére

1848/2014

Ing. Dubányová Katarína

14.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok iskola, kultúra és sport ügyekben

 

Ing. Weszelovszky Gabriel

15.

Žiados a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Ing. Dubányová Katarína

16.

Žiados a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Bednáriková Katarína

17.

Prerokovanie zmeny pôvodného návrhu plavárne a zimného štadiónu

Az uszoda és a műjégpálya megváltozott tervezetének megtárgyalása

Materiál

Mgr. Bača Juraj

18.

Rôzne

Egyéb

 

 

19.

Záver

Befejezés