Program 37. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 3. apríla 2014

Komárom Város Képviselőtestülete 37. ülésének
2014. április 3.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Vožba hlavného kontrolóra mesta

A város főellenőrének választása

 

MUDr. Marek Anton

3.

Interpelácie

Interpellációk

 
4.

Kontrola plnenia uznesení

Határozatok teljesítésének ellenőrzése

1825/2014

Ing. Weszelovszky Gabriel

5.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

1810/2014

Mgr. Csintalan Miklós

6.

Stanovisko hlavného kontrolóra vypracované na základe uznesenia č. 1535/2014 zo dňa 20.02.2014.

A főellenőr 1535/2014-es határozat alapján kidolgozott állásfoglalása

1811/2014

Mgr. Csintalan Miklós

7.

Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2013

A 2013-as év gazdasági eredményeinek kiértékelése

 

Ing. Hervayová Zuzana
Vargová Anna
Mgr. Nagy Tomáš

8.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Kóňa Bohumír

9.

Návrh na určenie počtu poslancov Mestského zastupitežstva v Komárne na volebné obdobie 2014-2017

Javaslat Komárom város képviselő számának meghatározására a 2014-2017 választási időszakra

1767/2014

MUDr. Benyó Zoltán

10.

Správa o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2013

Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2013-as évi megvalósítási tervének kiértékelése

1814/2014

Ing. Dubányová Katarína

11.

Návrh vyhlásenia o vstupe Mesta Komárno do Združenia miest a obcí okresu Komárno

Csatlakozási szándéknyilatkozat javaslata a Komáromi Járás Városai és Falvai Társulásához

1824/2014

MUDr. Marek Anton

12.

Návrh na podpísanie Memoranda o spolupráci medzi mestom, Danube LNG a Verejnými prístavmi pri tvorbe PD pre výstavbu LNG taerminálu v Komárne

Javaslat együttműködési szándéknyilatkozat aláírására, melynek célja a Komáromi LNG terminál építési tervdokumentációnak közös elkészítése a város, a Danube LNH és a közforgalmú kikötők között

1790/2014

Ing.arch. Besse Katalin

13.

Žiados o zmenu územného plánu v mestskej časti Harčáš

Területrendezési terv módosításának kérvénye Harcsáson

1813/2014

Ing.arch. Besse Katalin

14.

Žiados o zmenu územného plánu pri Hadovskej ceste

Területrendezési terv módosításának kérvényezése a Gadóci út mellett

1804/2014

Ing.arch. Besse Katalin

15.

Žiados a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Bednáriková Katarína

16.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok iskola, kultúra és sport ügyekben

 

Ing. Weszelovszky Gabriel

17.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Prodovszká Katarína

18.

Návrh zásad parkovania motorových vozidiel na vyhradenom priestore v meste Komárno

Javaslat a gépkocsik parkolásának alapelveire Komárom város kijelölt területein

1761/2014

JUDr. Novák Vojtech

19.

Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súaž o výsledku obchodnej verejnej súaže na predaj nehnutežného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás szakbizottságának beszámolója a Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan eladására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

1816/2014

PaedDr. Bende Štefan

20.

Návrh na schválenie zámeru predaja nehnutežností a na vyhlásenie obchodnej verejnej súaže na odpredaj nehnutežností vo vlastníctve Mesta Komárno

Javaslat Komárom városának tulajdonában lévő ingatlanok eladására vonatkozó tervezetére és a nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetése útján történő eladására

1819/2014

Ing. Prodovszká Katarína

21.

Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súaže o výsledku obchodnej verejnej súaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan eladására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

1797/2014

Ing. Prodovszká Katarína

22.

Návrh na členstvo Mesta Komárno v Regionálnej rozvojovej agentúre Komárno

Javaslat Komárom Város Önkormányzatának tagságára a Komáromi Regionális Területfejlesztési Ügynökségben

1820/2014

MUDr. Marek Anton

23.

Rôzne

Egyéb

 

 

24.

Záver

Befejezés