Program 35. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 20. februára 2014

Komárom Város Képviselőtestülete 35. ülésének
2014. február 20.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpellációk

 
3.

Kontrola plnenia uznesení

Határozatok teljesítésének ellenőrzése

1744/2014

Ing. Weszelovszky Gabriel

4.

Návrh na vyhlásenie vožby hlavného kontrolóra Mesta Komárno

Választás kihirdetése Komárom Város főellenőri tisztségének betöltésére

1769/2014

MUDr. Marek Anton

5.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárna č. o spôsobe náhradného zásobovania s vodou a odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Komárno

Javaslat Komárom város területén a víz pótlólagos biztosítására, a szennyvíz elvezetésére és a szennygödrök tartalmának hatástalanításáról rendelkezô ÁÉR- sz. javaslata

1752/2014

JUDr. Novák Vojtech

6.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Kóňa Bohumír

7.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Prodovszká Katarína

8.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok iskola, kultúra és sport ügyekben

 

Ing. Weszelovszky Gabriel

9.

Návrh na spolufinancovanie projektu "Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne"

Javaslat az " Újvárban lévő kaszárnya-épület tetőfelújítása" c. pályázat társfinanszírozásáról

1733/2014

Mgr. Gráfel źudovít

10.

Návrh na zmenu v premávke mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno od 1. marca 2014 do 31.decembra 2014

Javaslat a Komárom Város helyi autóbuszközlekedés forgalmának változtatására a 2014. március 1.- 2014.december 31. időszakra

1738/2014

Ing. Szabó Béla

11.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č…./2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytovaných mestom

Javaslat a szociális szolgáltatások és a szolgáltatásokért nyújtott térítésről szóló Általános érvényű rendeletre

1757/2014

Ing. Dubányová Katarína

12.

Návrh na vožbu prísediacich pre okresný súd

Javaslat a Járási bíróság ülnökeinek megválasztására

1746/2014

Ing. Dubányová Katarína

13.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

1762/2014

Mgr. Csintalan Miklós

14.

Súhrnná správa o kontrolnej činnosti a stave vybavovania šažností a petícií v podmienkach samosprávy mesta Komárno za rok 2013

Beszámoló a 2013-as évben végzett ellenőrzésekről és a panaszok, petíciók intézéséről

1755/2014

Mgr. Csintalan Miklós

15.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

1688/2013

Mgr. Csintalan Miklós

16.

Doplňujúca správa k správe hlavného kontrolóra č. 10/ÚHK/2013

Kiegészítő beszámoló a főellenőr 10/ÚHK/2013 beszámolójához

1766/2014

JUDr. Novák Vojtech

17.

Návrh zásad parkovania motorových vozidiel na vyhradenom priestore v meste Komárno

Komárom Város kijelölt területén gépkocsik parkolásának alapelvei

1761/2014

JUDr. Novák Vojtech

18.

Žiados a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Bednáriková Katarína

19.

Žiados a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Ing. Dubányová Katarína

20.

KOMVaK, a.s. - aktuálny stav prevádzkovaného infraštruktúrneho vodárenského majetku

KOMVaK, a.s. - a vízművek vagyonának aktuális állása

1760/2014

Ing. Prodovszká Katarína

21.

CALOR, s.r.o. - prenájom nebytový priestorov a hnutežného majetku

CALOR, s.r.o. - helységek és ingóságok bérlése

1615/2013

Ing. Prodovszká Katarína

22.

Správa komisie na vyhodnotenie OVS o výsledku na predaj majetku vo vlastníctve mesta

A nyilvános versenytárgyalás kiértékelő bizottságának jelentése a város tulajdonában lévő vagyon eladásáról

1590/2013

Ing. Prodovszká Katarína

23.

Správa odbornej komisie na vyhodnotenie priameho predaja nehnutežnosti

A szakbizottság beszámolója a város tulajdonában lévő ingatlan eladásáról

1592/2013

Ing. Prodovszká Katarína

24.

Návrh na určenie počtu poslancov Mestského zastupitežstva v Komárne na volebné obdobie 2014-2018

Javaslat Komárom Város Képviselőtestületeben a képveselők számának meghatározására a 2014-2018 választási időszakra

1767/2014

MUDr. Benyó Zoltán

25.

Rôzne

Egyéb

 

 

26.

Záver

Befejezés