Program 32. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 26. septembra 2013

Komárom Város Képviselőtestülete 32. ülésének
2013. szeptember 26.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpellációk

 
3.

Kontrola plnenia uznesení

Határozatok teljesítésének ellenőrzése

1570/2013

Ing. Pásztor Štefan

4.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről

1562/2013

Mgr. Csintalan Miklós

5.

Návrh na zvolenie prísediacich pre Okresný súd v Komárne

Javaslat a Komáromi Járásbíróság ülnökeinek megválasztására

1567/2013

Ing. Dubányová Katarína

6.

Upozornenie prokurátora č. PD 109/13-6 na nedostatky v postupe MZ vo veci prevodu pozemku

A PD 109/13-6 sz. Ügyészi figyelmeztetés telek átruházási ügyekben

1574/2013

JUDr. Novák Vojtech

7.

Upozornenie prokurátora č. PD 139/13-4 na porušenie zákona o obecnom zariadení

A PD 139/13-4 sz. Ügyészi figyelmeztetés a községi rendelkezésről szóló törvény megsértéséért

1573/2013

JUDr. Novák Vojtech

8.

Žiados a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Bednáriková Katarína

9.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnos

Javaslat a /2013 sz. általános érvényű rendeletre, amely módosítja a város 13/2012 sz. általános érvényű rendeletét

1549/2013

Ing. Weszelovszky Gabriel

10.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN číslo 15/2012

Javaslat a /2013 sz. általános érvényű rendeletre, amely módosítja a város 2/2012 sz. általános érvényű rendeletét

1550/2013

Ing. Weszelovszky Gabriel

11.

Hodnoteni výsledku hospodárenia za I. polrok 2013 - Mesto Komárno

Komárom város 2013 első féléves gazdálkodásának kiértékelése

1449/2013

Ing. Kóňa Bohumír

12.

Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2013 - ZŠ, ŠKD a ZUŠ

Alapiskolák, iskolaklubok és a művászeti alapiskola 2013 első féléves gazdálkodásának kiértékelése

1450/2013

Ing. Weszelovszky Gabriel

13.

Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2013 MsKS, CALOR, KOMVaK, COMORRA SERVIS, COM-MÉDIA, Zariadenie pre seniorov

2013-as év első felében elért eredmények kiértékelése

 

Vargová Anna
Ing. Vežký źuboš
Ing. Cséplő Gábor
Mgr. Nagy Tomáš
Mgr. Pék Zoltán
Ing. Hervayová Zuzana
Ing. Kóňa Bohumír

14.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Kóňa Bohumír

15.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Prodovszká Katarína

16.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok iskola, kultúra és sport ügyekben

 

Ing. Weszelovszky Gabriel

17.

Žiados občianskeho združenia - Teatrum

A Teatrum polgári társulás kérvénye

1572/2013

Ing. Szabó Béla

18.

Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súaž o výsledku obchodnej verejnej súaže na predaj nehnutežného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás szakbizottságának beszámolója a Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan eladására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

1495/2013

JUDr. Bende Štefan

19.

Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súaže o výsledku obchodnej verejnej súaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan eladására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

1560/2013

PaedDr. Héder Ágnes

20.

Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súaže o výsledku obchodnej verejnej súaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan eladására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

1565/2013

Ing. Prodovszká Katarína

21.

Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súaže o výsledku obchodnej verejnej súaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan bérbeadására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

1566/2013

Ing. Prodovszká Katarína

22.

Rôzne

Egyéb

 

 

23.

Záver

Befejezés