Program 29. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 23. mája 2013

Komárom Város Képviselőtestülete 29. ülésének
2013. május 23.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpellációk

 
3.

Kontrola plnenia uznesení

A határozatteljesítések ellenőrzése

1399/2013

Ing. Weszelovszky Gabriel

4.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2012

A főellenőr szakvéleménye a város 2012-es évi gazdálkodásáról

1383/2013

Mgr. Csintalan Miklós

5.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

1382/2013

Mgr. Csintalan Miklós

6.

Žiados a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Bednáriková Katarína

7.

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno

Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének javaslata

1384/2013

Komunitný plán

JUDr. Novák Vojtech

8.

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. /2013, ktorým sa mení a dopĺňa vzn mesta komárno č. 14/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Javaslat az ........../2013 sz. ÁÉR elfogadására, amely az üzletek és szolgáltatások nyitvatartási szabályairól szóló14/2012 sz. ÁÉR módosítja és kiegészíti

1389/2013

JUDr. Novák Vojtech

9.

Hodnotenie výsledku hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2012

A járulékos és költségvetési szervezetek gazdasági eredményeinek kiértékelése

 

Ing. Kóňa Bohumír
Ing. Hervayová Zuzana
Vargová Anna
Ing. Weszelovszky Gabriel
Mgr. Nagy Tomáš

10.

Správa o činnosti hospodárení a stave majetku spoločnosti za rok 2012

Beszámoló a kereskedelmi cégek gazdálkodásáról és vagyoni állapotáról

 

Ing. Kóňa Bohumír
Varga Juraj
Mgr. Pék Zoltán
Ing. źuboš Vežký
Ing. Cséplő Gábor

11.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok iskola, kultúra és sport ügyekben

 

Ing. Weszelovszky Gabriel

12.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Prodovszká Katarína

13.

Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súaže o výsledku obchodnej verejnej súaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno

Javaslat - A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan eladására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

941/2013

JUDr. Bende Štefan

14.

Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súaže o výsledku obchodnej verejnej súaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan bérbeadására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

1261/2013

JUDr. Kanthová Mária

15.

Rôzne

Egyéb

 

 

16.

Záver

Befejezés