Program 28. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 11. apríla 2013

Komárom Város Képviselőtestülete 28. ülésének
2013. április 11.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpellációk

 
3.

Kontrola plnenia uznesení

Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 1001/2013 zo dňa 14.2.2013

Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 1000/2013 zo dňa 14.2.2013

A határozatteljesítések ellenőrzése

Az 1001/2013 számú határozat módosítása

Az 1000/2013 számú határozat módosítása

1347/2013

1224/2013

1350/2013

Ing. Weszelovszky Gabriel

4.

Žiados a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Bednáriková Katarína

5.

Žiados a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Ing. Dubányová Katarína

6.

Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súaž o výsledku obchodnej verejnej súaže na predaj nehnutežností vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás szakbizottságának beszámolója a Komárom Város tulajdonában lévő ingatlanok eladására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

1338/2013

JUDr. Bende Štefan

7.

Žiados o zmenu územného plánu mesta Komárno pri ceste I/63 medzi Komárnom a Novou Strážou

Területrendezési terv módosításának kérvényezése az I/63 főút mellett, Újfalu és Komárom között

1342/2013

Ing. Besse Katalin

8.

Turisticko – informačná kancelária - žiados

Idegenforgalmi és tájékoztató iroda - kérelem

1339/2013

Mácza Mihály

9.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok iskola, kultúra és sport ügyekben

 

Ing. Weszelovszky Gabriel

10.

Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok viacúčelových športových ihrísk v Komárne

Javaslat Komárom Város általános érvényű rendeletének jóváhagyására a városi sportpályák üzemeltetési rendjéről

1330/2013

JUDr. Hortai Éva
JUDr. Varga Tamás

11.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Prodovszká Katarína

12.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Jenő Nagy
Ing. Nágel Dezső

13.

Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súaže o výsledku obchodnej verejnej súaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója Komárom Város tulajdonában lévő vagyon bérbeadására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

945/2013

Ing. Dubány Imrich

14.

Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súaže o výsledku obchodnej verejnej súaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan bérbeadására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

1096/2013

Ing. Dubány Imrich

15.

Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súaže o výsledku obchodnej verejnej súaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója Komárom Város tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

1099/2013

Ing. Dubány Imrich

16.

Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súaže o výsledku obchodnej verejnej súaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója Komárom Város tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

1149/2013

JUDr. Bende Štefan

17.

Správa odbornej komisie na vyhodnotenie priameho predaja nehnutežnosti, pozemku parcely registra „C“ č. 2501/3 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta Komárno

A közvetlen eladást kiértékelő szakbizottság beszámolója a Komárom Város tulajdonában lévő a komáromi kataszterben található 2501/3 – es „C“parcella eladásának eredményéről

980/2013

Ing. Prodovszká Katarína

18.

Správa odbornej komisie na vyhodnotenie priameho predaja nehnutežnosti, pozemku parcely registra „C“ č. 2501/4 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta Komárno

A közvetlen eladást kiértékelő szakbizottság beszámolója a Komárom Város tulajdonában lévő a komáromi kataszterben található 2501/4 – es „C“parcella eladásának eredményéről

981/2013

Ing. Prodovszká Katarína

19.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

1349/2013

Mgr. Csintalan Miklós

20.

Rôzne

Egyéb

 

 

21.

Záver

Befejezés