Program 27. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 14. februára 2013

Komárom Város Képviselőtestülete 27. ülésének
2013. február 14.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpellációk

 
3.

Kontrola plnenia uznesení

Határozatok teljesítésének ellenőrzése

1279/2013

Ing. Pásztor Štefan

4.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

1280/2013

Mgr. Csintalan Miklós

5.

Súhrnná správa o stave vybavovania sažností a petícií v podmienkach samosprávy mesta za rok 2012

Beszámoló a 2012-es évben végzett ellenőrzésekről és a panaszok, valamint a petíciók intézéséről

1281/2013

Mgr. Csintalan Miklós

6.

Vzdanie sa členstva v dozornej rade spoločnosti COM-MÉDIA spol. s.r.o

A COM-MÉDIA kft. Felügyelő tanács tagjának lemondása

1275/2013

JUDr. Novák Vojtech

7.

Informácia o vybavení upozornenia prokurátora Pd 119/12-5
ĎALŠIE MATERIÁLY OBDRŽÍTE NA ZASADNUTÍ MZ

Ügyészi figyelmeztetés

1285/2013

JUDr. Novák Vojtech

8.

Protest prokurátora proti VZN 3/2012

A 3/2012 ÁÉR elleni ügyészi tiltakozás

1286/2013

JUDr. Novák Vojtech

9.

Žiados o zmenu územného plánu mesta Komárno vo Vežkom Harčáši

Területrendezési terv módosításának kérvényezése a Nagyharcsáson

1266/2013

Ing. Pásztor Štefan

10.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok iskola, kultúra és sport ügyekben

 

Ing. Weszelovszky Gabriel

11.

Žiados a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Bednáriková Katarína

12.

Žiados a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Ing. Bednáriková Katarína

13.

Návrh na schválenie zámeru predaja nehnutežností a na vyhlásenie obchodnej verejnej súaže na odpredaj nehnutežností vo vlastníctve mesta Komárno

Javaslat Komárom Városának tulajdonában lévő ingatlanok eladására vonatkozó tervezetére és a nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetése útján történő eladására

1247/2013

Ing. Bednáriková Katarína

14.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. .../2013 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom mesta Komárno

Javaslat Komárom város .../2013 sz. Általános érvényű rendeletére az egyszeri és rendkívüli segély nyújtásáról a komáromi polgárok számára

1243/2013

JUDr. Novák Vojtech

15.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Prodovszká Katarína

16.

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Komárno

Komárom város vagyongazdálkodásának alapelvei

1277/2013

Ing. Pásztor Štefan

17.

Návrh na zrušenie VZN č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno v znení neskorších predpisov

Javaslat Komárom város vagyonának gazdálkodását és kezelését szabályozó a 3/2003 számú Álltalános érvényű rendeletének és módosításának megszüntetésér

1287/2013

Ing. Pásztor Štefan

18.

Rozšírenie verejného osvetlenia na Ul. rožníckej školy v meste Komárno

A komáromi Mezőgazdasági iskola utca közvilágításának kibővitése

1268/2013

Ing. Pásztor Štefan

19.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Jenő Nagy

20.

Rôzne

Egyéb

 

 

21.

Záver

Befejezés