Program 26. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 13. decembra 2012

Komárom Város Képviselőtestülete 26. ülésének
2012. december 13.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpellációk

 
3.

Kontrola plnenia uznesení

Határozatok teljesítésének ellenőrzése

1198/2012

Ing. Pásztor Štefan

4.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

1214/2012

Príloha

Mgr. Csintalan Miklós

5.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 1. polrok 2013

A főellenőr 2013-as év 1. félévi ellenőrzési terve

1206/2012

Mgr. Csintalan Miklós

6.

Žiadosti a návrhy vo veciach verejného poriadku

Kérvények és javaslatok közrendi ügyekben

1204/2012

JUDr. Varga Tamás

7.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok iskola, kultúra és sport ügyekben

 

Ing. Weszelovszky Gabriel

8.

Návrh na schválenie predaja rodinného domu vo vlastníctve Mesta Komárno

Javaslat Komárom városának tulajdonában lévő családi ház eladására

999/2012

Ing. Pásztor Štefan

9.

Návrh na spolufinancovanie projektu "Bezbariérový domov"

Javaslat az "Akadálymentes otthon" projekt részben megosztott finanszírozására

1200/2012

Ing. Hervayová Zuzana

10.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Prodovszká Katarína

11.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Jenő Nagy
Ing. Hervayová Zuzana

12.

Žiados CALOR spol. s.r.o.

A CALOR kft. kérvénye

1215/2012

Ing. Vežký źuboš

13.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieaa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre vožného času a v školských jedálňach v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009, 11/2009, 5/2010, 8/2011 a 6/2012

Javaslat a /2012 sz. általános érvényű rendeletre, amely módosítja a város 7/2008 sz. általános érvényű rendeletét

1188/2012

Ing. Pásztor Štefan

14.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, o poskytovaní finančných dotácií z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnos

Javaslat a /2012 sz. általános érvényű rendeletre

1189/2012

Ing. Pásztor Štefan

15.

Návrh na schválenie VZN mesta Komárna č. …/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Javaslat a …/2012 sz. ÁÉR elfogadására, amely az üzletek és szolgáltatások nyitvatartási szabályairól szól

1128/2012

JUDr. Novák Tamás

16.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport

Javaslat a /2012 sz. általános érvényű rendeletre, amely módosítja a város 2/2012 sz. általános érvényű rendeletét

1191/2012

Ing. Pásztor Štefan

17.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, o miestnej dani z nehnutežností

Javaslat a /2012 sz. általános érvényű rendeletre a helyi ingatlanadó meghatározására

1144/2012

Ing. Pásztor Štefan

18.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Javaslat a /2012 sz. általános érvényű rendeletre a ebadó, közterület használatadó, szálásadó, adó eladóautomaták után, adó a nemnyerő játékgépek után, adó gépjárműk behajtásért és bent tartózkodásért a történelmi város részben

1145/2012

Ing. Pásztor Štefan

19.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Javaslat a /2012 általános érvényű rendeletre a kommunális- és apró építkezési hulladék helyi illetékéről

1146/2012

Ing. Pásztor Štefan

20.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2013 - 2015

A főellenőr szakvéleménye a város 2013 - 2015-ös költségvetési javaslatához

1213/2012

Mgr. Csintalan Miklós

21.

Žiados Pons Danubii o spoluúčas v projekte (Dodatok k programovému rozpočtu mesta 2013-2015)

A Pons Danubii kérvénye projekt társfinanszírozására

1217/2012

Bara Zoltán

22.

Návrh programového rozpočtu na rok 2013 a na roky 2014-2015

Tervezett költségvetés a 2013-2014-2015-ös évekre

1155/2012

Prílohy

MUDr. Marek Anton
Ing. Nagy Jenő

23.

Návrh na prijatie kontokorentného úveru pre Mesto Komárno na rok 2013

Javaslat kontokorens hitelfelvételre a város számára a 2013-as évre

1197/2012

Ing. Nagy Jenő

24.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, diea materskej školy a diea školského zariadenia na kalendárny rok 2013

Javaslat a /2012 sz. általános érvényű rendeletre, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2013-as évben

1143/2012

Ing. Pásztor Štefan

25.

Informatívna správa o vykonaných verejných obstarávaniach do 30.11.2012

Tájékoztató beszámoló a 2012. november 30-ig elvégzett közbeszerzési folyamatokról

1216/2012

JUDr. Novák Vojtech

26.

Rôzne

Egyéb

 

 

27.

Záver

Befejezés