Program 24. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 8. novembra 2012

Komárom Város Képviselőtestülete 24. ülésének
2012. november 8.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpellációk

 
3.

Kontrola plnenia uznesení

Határozatok teljesítésének ellenőrzése

1129/2012

Ing. Pásztor Štefan

4.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

1077/2012

Mgr. Csintalan Miklós

5.

Žiados o zmenu územného plánu mesta Komárno v areáli lodeníc

Területrendezési terv módosításának kérvényezése a hajógyár területén

902/2012

Ing. Pásztor Štefan

6.

Návrh na VZN …/2012 o pravidlách času predaja a prevádzky

Javaslat 2012/…ÁÉR-re az üzletek és szolgáltatások nyitvatartásáról

1128/2012

JUDr. Novák Vojtech

7.

Návrh na VZN .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno

Javaslat Komárom város .../2012 sz. ÁÉR-re, amely módosítja és kiegészíti Komárom Város 4/2011 sz. ÁÉR-t a Komáromi Ispotály utca 16. sz. alatti Nyugdíjasotthon által nyújtott szociális szolgáltatások köréről, feltételeiről, valamint a szolgálatásokért nyújtandó térítésről

1104/2012

Ing. Hervaiová Zuzana

8.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, Ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2007 o poskytovaní štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na podporu talentov v znení VZN č. 19/2008

Javaslat a /2012 sz. általános érvényű rendeletre, amely módosítja a város 8/2007 sz. általános érvényű rendeletét

1108/2012

Ing. Weszelovszky Gabriel

9.

Návrh na schválenie Dodatku číslo 5 k Zriaďovacej listine Zariadenia pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska ul. 16, Komárno

Javaslat a Komáromi Ispotály utca 16. sz. alatti Nyugdíjasotthon alapítólevele 5. számú módosításának jóváhagyására

1115/2012

Ing. Hervaiová Zuzana

10.

Návrh na schválenie zámeru predaja rodinného domu vo vlastníctve Mesta Komárno

Javaslat Komárom városának tulajdonában lévő családi ház eladására vonatkozó tervezetére

999/2012

Ing. Bednáriková Katarína

11.

Návrh na schválenie zámeru predaja nehnutežností a na vyhlásenie obchodnej verejnej súaže na odpredaj nehnutežností vo vlastníctve Mesta Komárno

Javaslat Komárom városának tulajdonában lévő ingatlanok eladására vonatkozó tervezetére és a nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetése útján történő eladására

1093/2012

Ing. Pásztor Štefan

12.

Žiados a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Bednáriková Katarína

13.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok iskola, kultúra és sport ügyekben

 

Ing. Weszelovszky Gabriel

14.

Návrh na zrušenie "Zásady o podmienkach prevodu vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateža vrátane prižahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelitežný celok so stavbou

- Javaslat "Alapelveka tulajdonos épülete alatti városi tulajdonú telek, valamint az épülethez kapcsolódó, vele elhelyezésében és kihasználásában szervesen egy egységet alkotó további terület tulajdonjoga átruházásának feltételeinek" megszüntetéséről

741/2012

Ing. Prodovszká Katarína

15.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

MUDr. Marek Anton
Ing. Pásztor Štefan
Ing. Nagy Jenő
Ing. Prodovszká Katarína

16.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Prodovszká Katarína

17.

Návrh na vyradenie nevymožitežných pohžadávok Mesta Komárno

A behajthatatlan követelések ¸könyvelésből való kisorolása

1130/2012

Ing. Lengyelová Gabriela

18.

Návrh na vyradenie neupotrebitežného a prebytočného majetku mesta

Javaslat a használhatatlan vagyon nyilvántartásból való törlésére

1138/2012

Ing. Pásztor Štefan

19.

Informatívna správa o výsledku kontroly využitia prostriedkov EU na výstavbu cyklotrasy

Tájékoztató az EU-s pénzek kerékpárút kiépítésére vaó felhasználásának ellenőrzéséről

1139/2012

MUDr. Marek Anton

20.

Informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu

Tájékoztató a közérdekek védelmére létrehozott bizottság tevékenységéről

1137/2012

Ing. Szabó Béla

21.

Rôzne

Egyéb

 

 

22.

Záver

Befejezés