Program 22. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 20. septembra 2012

Komárom Város Képviselőtestülete 22. ülésének
2012. szeptember 20.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpellációk

 
3.

Kontrola plnenia uznesení

Határozatok teljesítésének ellenőrzése

1061/2012

Ing. Pásztor Štefan

4.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie do 10. septembra 2012

Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

1065/2012

Mgr. Csintalan Miklós

5.

Návrh na VZN o výkone taxislužby na území mesta

Javaslat ÁÉR- re a taxiszolgálat teljesítéséről a város területén

992/2012

Ing. Pásztor Štefan

6.

Návrh na VZN o povinnosti vypracova povodňové plány záchranných prác

Rendelet az árvízvédelmi tervek kidolgozásának kötelezettségérýl

1071/2012

Ing. Pásztor Štefan

7.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Jenő Nagy

8.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Prodovszká Katarína

9.

Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súaže o výsledku obchodnej verejnej súaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan bérbeadására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

801/2012

Ing. Glič Konštantín

10.

Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súaže o výsledku obchodnej verejnej súaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan bérbeadására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

984/2012

Ing. Dubány Imrich

11.

Správa odbornej komisie na vyhodnotenie priameho predaja nehnutežnosti, pozemku p.č. 7983 v k.ú. Komárno vo vlastníctve Mesta Komárno

A közvetlen eladást kiértékelő szakbizottság beszámolója a Komárom Város tulajdonában lévő a komáromi kataszterben található 7983 - as parcella eladásának eredményéről

985/2012

Ing. Szabó Andrea

12.

Žiados a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Dubányová Katarína

13.

Správa odbornej komisie pre obchodnú verejnú súaž

A versenytárgyalási bizottság beszámolója

993/2012

JUDr. Bende Štefan

14.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok iskola, kultúra és sport ügyekben

 

Ing. Weszelovszky Gabriel

15.

Prestavba časti Hradnej ulice na dvojsmernú prevádzku

A Vár út VMK előtti részének átépítése kétirányú forgalom biztosítására

983/2012

Ing. Prodovszká Katarína

16.

Návrh na vymenovanie náčelníka mestskej polície

Javaslat a városi rendőrparancsnok kinevezésére

1070/2012

MUDr. Marek Anton

17.

Žiados o zmenu územného plánu mesta Komárno v areáli lodeníc

Területrendezési terv módosításának kérvényezése a hajógyár területén

902/2012

Ing. Pásztor Štefan

18.

Odstránenie havarijného stavu strešnej konštrukcie kasárenskej budovy novej pevnosti

A laktanya épület tetőszerkezete balesetveszélyes állapotának elhárítása

990/2012

Mgr. Gráfel źudovít

19.

Návrh na menovanie členov orgánov neziskovej organizácie Pro Castello Comaromiensi

A Pro Castello Comaromiensi n.o igazgatói tanácsa tagjainak kinevezése

991/2012

MUDr. Marek Anton

20.

Informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu

Tájékoztató a közérdekek védelmére létehozott bizottság tevékenységéről

1066/2012

Ing. Szabó Béla

21.

Rôzne

Egyéb

 

 

22.

Záver

Befejezés