Program 20. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 31. mája 2012

Komárom Város Képviselőtestülete 20. ülésének
2012. május 31.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie a otázky

Interpellációk és kérdések

 
3.

Kontrola plnenia uznesení

Határozatok teljesítésének ellenőrzése

865/2012

Ing. Pásztor Štefan

4.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie do 24. mája 2012

Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

862/2012

Mgr. Csintalan Miklós

5.

Záverečný účet mesta Komárno za rok 2011


Stanovisko hlavného kontrolóra

Komárom város 2011-es évi zárszámadása


A főellenőr állásfoglalása

714/2012

797/2012

Ing. Nagy Jenő

6.

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ......../2012 o povinnosti vypracova povodňové plány záchranných prác

Komárom Város ...../ 2012. számú általános érvényű rendelete a város területén található jogi személyek és természetes személyek - vállalkozók árvízvédelmi tervei kidolgozásának kötelezettségéről

857/2012

Ing. Pásztor Štefan

7.

Návrh na všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárna č. …../2012 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona č. 50/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov so sídlom Špitálska 16, Komárno

Návrh VZN č.../2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 4/2011 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, KomárnoJavaslat Komárom város .../2012 sz. Általános érvényű rendeletére, amely módosítja és kiegészíti Komárom Város 4/2011 sz. Általános érvényű rendeletét a Komáromi Ispotály utca 16. sz. alatti Nyugdíjasotthon által nyújtott szociális szolgáltatások köréről, feltételeiről, valamint a szolgáltatásokért nyújtandó térítésről

851FK/2012851SZB/2012

Ing. Pásztor Štefan

8.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Jenő Nagy

9.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Prodovszká Katarína

10.

Mestská plហKomárno, hmotovo-priestorová architektonická štúdia, investičný zámer

Komárom városi strandja, térbeli építészeti tanulmány, beruházási terv

784/2012

Ing. Prodovszká Katarína

11.

Informatívna správa o stavebno-technickom stave starej a novej pevnosti

Tájékoztató beszámoló a komáromi öreg- és újvár műszaki állapotáról  

856/2012

Mgr. Gráfel źudovít

12.

Zmluva o odkúpení technického zhodnotenia na termálnom kúpalisku mesta Komárna

A komáromi termálfürdő állagfeljavító munkálatainak megvásárlása  

858/2012

Prílohy

Ing. Pásztor Štefan

13.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok iskola, kultúra és sport ügyekben

 

Ing. Weszelovszky Gabriel

14.

Žiados a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Dubányová Katarína

15.

Návrh na schválenie zámeru predaja nehnutežností a na vyhlásenie obchodnej verejnej súaže na odpredaj nehnutežností vo vlastníctve Mesta Komárno

Javaslat Komárom városának tulajdonában lévő ingatlanok eladására vonatkozó tervezetére és a nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetése útján történő eladására

824/2012

Ing. Dubányová Katarína

16.

Žiados a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Ing. Dubányová Katarína

17.

Informatívna správa o príprave Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Komárno

Tájékoztató beszámoló Komárom város szociális szolgáltatásainak közösségi tervezetének előkészítéséről

825/2012

Ing. Dubányová Katarína

18.

Zmena územného plánu mesta Komárno v UB 11/14 pred nemocnicou

Területrendezési terv módosítása a kórház előtti területen

727/2012

Ing. Pásztor Štefan

19.

Správa odborných komisií na vyhodnotenie priamich predajoch a prenájmoch nehnutežností

A közvetlen eladásokat és bérbeadásokat kiértékelő szakbizottságok beszámolója

835/2012

836/2012

837/2012

838/2012

839/2012

Ing. Szabó Andrea

20.

Návrh na zrušenie "Zásady o podmienkach prevodu vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateža vrátane prižahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelitežný celok so stavbou

Javaslat "Alapelvek a tulajdonos épülete alatti városi tulajdonú telek, valamint az épülethez kapcsolódó, vele elhelyezésében és kihasználásában szervesen egy egységet alkotó további terület tulajdonjoga átruházásának feltételeinek" megszüntetéséről

741/2012

Ing. Prodovszká Katarína

21.

Zásady umiestňovania reklamných zariadení na území mesta Komárno

A reklámberendezések elhelyezésének irányelvei Komárom területén

785/2012

Ing. Prodovszká Katarína

22.

Návrh predsedu komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch na podporu hradu Krásnej Hôrky

A nemzetközi együttműködés és idegenforgalmi bizottság elnökének javaslata Krasznahorka megsegítésére

 

Mácza Mihály

23.

Odstránenie stavby súp.č.1169 na parc.č. 2011/3 a 2011/6 v Komárne

A komáromi 2011/3 - as és 2011/6 - os számú parcellákon álló 1169-es számú épület eltávolítása

863/2012

Ing. Štefan Pásztor

24.

Rôzne

Egyéb

 

 

25.

Záver

Befejezés