Program 19. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 29. marca 2012

Komárom Város Képviselőtestülete 19. ülésének
2012. március 29.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie a otázky

Interpellációk és kérdések

 
3.

Kontrola plnenia uznesení

Határozatok teljesítésének ellenőrzése

788/2012

Ing. Pásztor Štefan

4.

Žiados a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Dubányová Katarína

5.

Žiados a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Ing. Dubányová Katarína

6.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok iskola, kultúra és sport ügyekben

 

Ing. Weszelovszky Gabriel

7.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Jenő Nagy

8.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Prodovszká Katarína

9.

Upravené podmienky a podklady k verejnému obstarávaniu na zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno na roky 2012 - 2016

Komárom város helyi autóbuszközlekedésének 2012 - 2016 közötti biztosítására kiírt közbeszerzés módosított feltételei és alapjai

742/2012

Ing. Szabó Béla

10.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, diea materskej školy a diea školského zariadenia na kalendárny rok 2012

Javaslat a /2012 sz. általános érvényű rendeletre, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2012-es évben

768/2012

Ing. Pásztor Štefan

11.

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ......../2012 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnos

Javaslat Komárom Városa /2012 sz. általános érvényű rendeletére a kultúrára szánt pénzügyi támogatásról Komárom Városa célalapjából

752/2012

Ing. Pásztor Štefan

12.

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ......../2012 o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport

Javaslat Komárom Városa /2012 sz. általános érvényű rendeletére a sportra szánt pénzügyi támogatásról Komárom Városa célalapjából

755/2012

Ing. Pásztor Štefan

13.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. /2012 o verejnom poriadku na území mesta

Javaslat a városi közrendet szabályozó /2012 sz. Általános érvényű rendelet elfogadására

786/2012

VZN

Ing. Pásztor Štefan

14.

Prejednie protestu prokurátora
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. /2012 o podmienkach držania psov

Az ügyészi tiltakozás megtárgyalása
Javaslat a kutyatartás feltételeit szabályozó /2012 sz. Általános érvényű rendelet elfogadására

Protest

761/2012

Ing. Pásztor Štefan

15.

Podmienky a podklady k verejnému obstarávaniu na zabezpečenie dezinsekcie proti komárom v roku 2012 v meste Komárno

Komárom város területén 2012-ben végzendő szúnyogirtás közbeszerzési folyamatának alapanyaga és feltételei

763/2012

Ing. Pásztor Štefan

16.

Návrh na zrušenie "Zásady o podmienkach prevodu vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateža vrátane prižahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddelitežný celok so stavbou

Javaslat "Alapelvek a tulajdonos épülete alatti városi tulajdonú telek, valamint az épülethez kapcsolódó, vele elhelyezésében és kihasználásában szervesen egy egységet alkotó további terület tulajdonjoga átruházásának feltételeinek" megszüntetéséről

741/2012

Ing. Prodovszká Katarína

17.

Zásady umiestňovania reklamných zariadení na území mesta Komárno

A reklámberendezések elhelyezésének irányelvei Komárom Város területén

785/2012

Ing. Prodovszká Katarína

18.

Zosúladenie územnoplánovacích dokumentov a rozvojových programov miest Komárno a Komárom pre ich spoločný a koordinovaný rozvoj

Komárno és Komárom városok területrendezési dokumentumainak és fejlesztési programjainak összehangolása közös összehangolt fejlődésük érdekében

783/2012

Prílohy

Ing. Pásztor Štefan

19.

Rôzne

Egyéb

 

 

20.

Záver

Befejezés