Program 13. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 20. októbra 2011

Komárom Város képviselő-testülete 13. ülésének
2011. október 20.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpelláció

 

 

3.

Protest prokurátora

Az ügyész óvása

Protest

JUDr. Novák Vojtech

4.

Právny rozbor - Následky vzdania sa funkcie jediného konateža
Návrh uznesenia obdržíte na zasadnutí

Jogi elemzés
A határozati javaslatot az ülésen kapják meg

Právny rozbor

JUDr. Novák Vojtech

5.

Kontrola plnenia uznesení

A határozatteljesítések ellenőrzése

534/2011

Ing. Pásztor Štefan

6.

Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

531/2011

Mgr. Csintalan Miklós

7.

Žiados a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Dubányová Katarína

8.

Návrh na VZN č. /2011o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta

Javaslat a város tulajdonában lévő lakások bérbeadásának /2011 sz. ÁÉR-re

312/2011

Ing. Pásztor Štefan

9.

Odstúpenie od zmluvy o prevode vlastníctva bytov

A vagyonátruházási szerződéstől való visszalépés

514/2011

Ing. Dubányová Katarína

10.

Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súaž o výsledku obchodnej verejnej súaže na odpredaj nehnutežného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános versenytárgyalási bizottság beszámolója

Materiál obdržíte na zasadnutí

Ing. Dubány Imrich

11.

Návrh dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Zariadenia pre seniorov v Komárne

Javaslat a Nyugdíjas otthon alapítolevel 4. számú múdosításának jóváhagyására

502/2011

Ing. Pásztor Štefan

12.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok iskola, kultúra és sport ügyekben

 

Ing. Weszelovszky Gabriel

13.

Návrh na VZN č. /2011 ktorý mení a dopĺňa VZN č. 6/2006

Javaslat a /2011 sz. ÁÉR-re, mely módosítja és kiegészíti a 6/2006 sz. ÁÉR-t

499/2011

Príloha

Ing. Pásztor Štefan

14.

Návrh na VZN č. /2011 ktorý mení a dopĺňa VZN č. 7/2008

Javaslat a /2011 sz. ÁÉR-re, mely módosítja és kiegészíti a 7/2008 sz. ÁÉR-t

498/2011

Ing. Pásztor Štefan

15.

Žiadosti a návrhy v vo veciach verejného poriadku

Kérvények és javaslatok közrendi ügyekben

 

JUDr. Varga Tamás

16.

Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č. 7/2011 a Urbanistická štúdia Malá Iža - Dlhé

Javaslat Komárom Város Területrendezési Tervének 7/2011 sz. Módosítására és Tanulmányterv Malá - Iža Dlhé

434/2011

Ing. Pásztor Štefan

17.

Návrh MsÚ na uznesenie k odovzdaniu projektových dokumentácií k novému Dunajskému mostu do vlastníctva Slovenskej správy ciest Bratislava

A Városi Hivatal határozati javaslata az új Duna-híd projektdokumentációjának átadására a Szlovák Közútkezelő Vállalat számára

433/2011

Ing. Szabó Béla

18.

Návrh KRM na uznesenie č./2011 k umiestneniu reklamných zariadení na území mesta

A városfejlesztési bizottság határozati javaslata a reklámhordozó felületek elhelyezéséről a város területén

516/2011

Mgr. Bača Juraj

19.

Správa komisie na vyhodnotenie priamého predaja prenájmu nehnutežností vo vlastníctve mesta

A közvetlen eladást és bérbevételt kiértékelő bizottság beszámolója

525/2011

526/2011

527/2011

528/2011

529/2011

Ing. Nagy Jenő

20.

Správa komisie na vyhodnotenie obchodnej vrerjnej súaže o o výsledku OVS na predaj majetku vo vlastníctve mesta

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója

522/2011

523/2011

524/2011

Ing. Dubány Imrich

21.

Žiadosti a návrhy v majetkových veciach

Kérvények és javaslatok vagyoni ügyekben

 

Ing. Jenő Nagy

22.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Jenő Nagy

23.

Rôzne

Egyéb

 

 

24.

Záver

Befejezés