Program 8. zasadnutia Mestského zastupitežstva v Komárne dňa 26. mája 2011

A Komárom Város Képviselőtestülete 8. ülésének 2011. május 26.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpellációk

3.

Kontrola plnenia uznesení

Határozatok teljesítésének ellenőrzése

273/2011

Ing. Štefan Pásztor

4.

Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno

Komárom Város Gazdasági és Szociális Fejlesztési Tervének aktualizálása

258/2011

PHSR

Ing. Szabó Béla

5.

Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podža ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu

Tájékoztató a közérdekek védelméről szóló 357/2004 sz. alkotmánytörvény értelmében létrehozott biztonság tevékenységéről

115/2011

Ing. Szabó Béla

6.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

269/2011

Mgr. Csintalan Miklós

7.

Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zaridení v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno za rok 2010

Komárom Város alapító jogkörébe tartozó iskolák és oktatási intézmények eredményei

115/2011

Ing. Nagy Jenő

8.

Hodnotenie výsledku hospodárenia Domov dôchodcov Komárno za rok 2010

A Komáromi Nyugdíjasotthon 2010-es gazdasági eredményeinek kiértékelése

64/2011

Ipóthová Eva

9.

Hodnotenie výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2010

A Városi Művelődési Központ 2010-es gazdasági eredményeinek kiértékelése

65/2011

Vargová Anna

10.

Hodnotenie výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS za rok 2010

A COMORRA SERVIS 2010-es gazdasági eredményeinek kiértékelése

66/2011

Ing. Nágel Dezső

11.

Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2010

Komárom Város 2010-es gazdasági eredményeinek kiértékelése

143/2011

Ing. Nagy Jenő

12.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Komárno za rok 2010

A főellenőr állásfoglalása Komárom város 2010-es évi gazdálkodásáról

144/2011

Mgr. Csintalan Miklós

13.

Návrh rozpočtu zariadenia Seniorov (DD) Komárno na roky 2011- 2013

A Nyugdíjas Otthon költségvetési javaslata a 2011-2013-as évekre

219/2011

Ipóthová Eva

14.

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Komárno na roky 2011-2013

A Városi Művelődési Központ költségvetési javaslata a 2011-2013 évekre

220/2011

Vargová Anna

15.

Návrh rozpočtu COMORRA SERVIS na roky 2011-2013

A COMORRA SERVIS költségvetési javaslata a 2011-2013 évekre

221/2011

Ing. Nágel Dezső

16.

Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovatežskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2011 az 2012

Komárom Város alapítói jogkörébe tartozó iskolák és oktatási intézmények költségvetési javaslata

218/2011

Ing. Nagy Jenő

17.

Žiados základnej školy Komenského č. 3 Komárno o riešenie havarijnej situácie

A Komenský u. AI balesetveszélyes állapotának megtárgyalása

222/2011

Ing. Nagy Jenő

18.

Žiados základnej školy Komenského č. 3 Komárno o úpravu rozpočtu na rok 2011

A Komenský u. AI kérvénye a 2011-es év költségvetésének módosítására

246/2011

Ing. Nagy Jenő

19.

Návrh na zmenu rozpočtu základnej školy ul Pohraničná 9 Komárno na rok 2011

A Határőr u. AI javaslata a 2011-es év költségvetésének módosítására

247/2011

Ing. Nagy Jenő

20.

Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2011

A polgármester jogkörében jóváhagyott költségvetési intézkedések

192/2011

Ing. Nagy Jenő

21.

Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Ing. Katarína Dubányová

22.

Žiadosti a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Katarína Dubányová

23.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok oktatási, művelődési és sportügyekben

 

PaedDr. Héder Ágnes

24.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Jenő Nagy

25.

Rôzne

Egyéb

 

 

26.

Záver

Befejezés

 

 


 

Informatívne materiály

Tájékoztató anyagok

PDF

1.

Zápisnica finančnej komisie zo dňa 11.05.2011

A pénzügyi bizottság 2011.05.11 -i ülésének jegyzőkönyve

Majetková čas Finančná čas

2.

Správa komisie pre otázky sociálnych, zdravotných a bytových zo dňa 11.05.2011

A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója

259/2011

3.

Vyhodnotenie komárňanských dní

A Komáromi Napok kiértékelése

KD

4.

Záznam zo zasadnutia Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch

Az idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottsági ülésének jegyzőkönyve

260/2011