Program 6. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 31. marca 2011

A Komárom Város Képviselőtestülete 6. ülésének
2011. március 31.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne ku dňu 27.01.2011

Tájékoztató beszámoló a képviselő testület által elfogadott határozatok teljesítéséről 2011.01.27-hez Alapítólevele 3. számú módosításának jóváhagyására

120/2011

Ing. Pásztor Štefan

3.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

- Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről Alapítólevele 3. számú módosításának jóváhagyására

116/2011

Mgr. Csintalan Miklós

4.

Žiadosti a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Katarína Dubányová

5.

Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Domova dôchodcov Komárno, so sídlom Špitálska ul. 16, Komárno

Javaslat a komáromi Ispotály utca 16. sz. alatti Nyugdíjasotthon Alapítólevele 3. számú módosításának jóváhagyására

180/2011

Ing. Pásztor Štefan

6.

Návrh VZN mesta Komárno č. /2011o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno

Javaslat Komárom város ..../2011 sz. általános érvényű rendeletére a komáromi Ispotály utca 16. sz. alatti Nyugdíjasotthon által nyújtott szociális szolgáltatások köréről, feltételeiről, valamint a szolgáltatásokért nyújtandó térítésről

181/2011

Ing. Štefan Pásztor

7.

Návrh programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2011 - 2013

Odborné stanovisko HK k rozpočtu 2011-2013

Komárom Város programozott költségvetésének javaslata a 2011-2013 -as évekre

A főellenőr szakmai álláspontja a 2011-2013 évi költségvetéshez

98/2011

179/2011

Ing. Štefan Pásztor
Mgr. Csintalan Miklós

8.

Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

PaedDr. Bende Štefan

9.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok oktatási, művelődési és sportügyekben

 

PaedDr. Héder Ágnes

10.

Zabezpečenie turisticko-informačnej činnosti v meste Komárno

Az idegeforgalmi-tájékoztató tevékenység bebiztosítása É-Komáromban

176/2011

Mácza Mihály

11.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Jenő Nagy

12.

Správa finančnej komisie

A pénzügyi bizottság beszámolója

190/2011

Ing. Jenő Nagy

13.

Správa o stave v COM-MÉDIA s.r.o.

Jelentés a COM-MÉDIA kft helyzetéről

Materiál dodatočne

Ing. Béla Szabó

14.

Návrh na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateža spoločnosti COM-MÉDIA spol. s r.o.

Javaslat versenypályázat meghirdetésére a COM-MÉDIA kft. ügyvezetői posztjára

189/2011

JUDr. Hortai Éva

15.

Interpelácie a rôzne

Interpellációk és egyéb

 

 

16.

Záver

Befejezés