Program 4. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 17. februára 2011

Komárom Város Képviselőtestülete
4. ülésének 2011. február 17.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpellációk

3.

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne ku dňu 27.01.2011

Tájékoztató beszámoló a képviselő testület által elfogadott határozatok teljesítéséről 2011.01.27-hez

120/2011

Ing. Štefan Pásztor

4.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 1. polrok 2011

A főellenőr 2011-es év 1. félévi ellenőrzési terve

117/2011

Mgr. Miklós Csintalan

5.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

2785/2011

Mgr. Miklós Csintalan

6.

Správa o kontrolnej činnosti a o prešetrení sažností a petícií za rok 2010

Beszámoló a 2010-es évben végzett ellenőrzésekről és a panaszok, valamint a petíciók intézéséről

106/2011

Mgr. Miklós Csintalan

7.

Správa o splnení uznesenia č. 4/2011 zo dňa 13.01.2011

Jelentés a 4/2011-es számú határozat teljesítéséről

116/2011

Mgr. Miklós Csintalan

8.

Správa Odbornej komisie pre obchodnú verejnú súaž o výsledku obchodnej verejnej súaže na odpredaj bytov vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás szakbizottságának beszámolója a Komárom Város tulajdonában lévő lakások eladására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

29/2011

Ing. Imrich Dubány

9.

Žiadosti a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Katarína Dubányová

10.

Žiados o opakované predĺženie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny bytov na adrese Komárno, Palatínova ul. č. 47

Kérelem a Nádor utca 47 sz. alatti lakások kifizetési határidejének újrahosszabbítására

31/2011

Ing. Štefan Pásztor

11.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno, ktorým sa mení VZN č. 31/2008 o mieste a času zápisu dieaa na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení školských obvodov základných škôl v Meste Komárno v znení VZN č. 7/2009 a 19/2009

Javaslat a /2011 sz. általános érvényű rendeletre, amely módosítja a város 31/2008 sz. általános érvényű rendeletét

67/2011

Ing. Štefan Pásztor

12.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok oktatási, művelődési és sportügyekben

 

Ing. Gabriel Weszelovszky

13.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

Ing. Štefan Pásztor

14.

Žiadosti v územnoplánovacích veciach

Kérvények területrendezési ügyekben

76,78,111/2011

Ing. Štefan Pásztor

15.

Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárna č. 4/B/2009

Javaslat Komárom Város Területrendezési Tervének 4/B/2009 sz. módosítására

103/2011

Ing. Štefan Pásztor

16.

Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárna č. 6/2010

Javaslat Komárom Város Területrendezési Tervének 6/2010 sz. módosítására

104/2011

Ing. Štefan Pásztor

17.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Jenő Nagy

18.

Rôzne

Egyéb

 

 

19.

Záver

Befejezés