Program 50. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Komárne dňa 5. novembra 2010

A Komárom Város Képviselőtestülete 50. rendkívüli ülésének 2010. november 5.-i programja
 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Návrh na zabezpečenie finančnej čiastky na spolufinancovanie projektov

Javaslat benyújtandó pályázatok önrészének bebiztosítására

2809


2795

Ing. Peter Kovács, PhD.

3.

Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súaže o výsledku obchodnej verejnej súaže na odpredaj bytov vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója Komárom Város tulajdonában lévő lakások eladására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

2777

Ing. Imrich Dubány

4.

Návrh na zámer predaja vožných bytov a na vyhlásenie obchodnej verejnej súaže na odpredaj bytov vo vlastníctve Mesta Komárno

Javaslat Komárom városának tulajdonában lévő lakások eladására vonatkozó tervezetére és a nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetése útján történő eladására

2817

Ing. Peter Kovács, PhD.

5.

Návrh na združenie finančných prostriedkov na realizáciu horolezeckej steny

Javaslat a mászófal megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet létrehozására

2734

Ing. Weszelovszky Gábor

6.

Návrh na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov základných škôl z mestských častí mesta Komárno

Javaslat a peremkerületekben lakó alapiskolás diákok utaztatási költségeinek térítésére

2788

Ing. Weszelovszky Gábor

7.

Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv a vecných bremien

Javaslat bérleti szerződés és szolgalmi jogok megkötésére

2760

2761

2792

Ing. Béla Sánta

8.

Návrh zadania urbanistickej štúdie Komárno Malá Iža - Dlhé

Javaslat a Komárom Kisizsa - Hosszú területrendezési tanulmánytervére

2801

Ing. Peter Kovács, PhD.

9.

Návrh na zmenu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta Komárno

Javaslat Komárom város fenntartásába tartozó alapiskolák és iskolai intézmények költségvetésének módosítására

2778

PaedDr. Tibor Papp

10.

Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o pravidlách prenájmu objektov Ústrednej pevnosti v majetku mesta Komárna

Javaslat a Komárom Város tulajdonában lévő Központi Erőd épitményei bérbevétele alapelveinek 1. sz. módositására

2807

Ing. Peter Kovács, PhD.

11.

Návrh komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podža ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu

A közérdek védelméről szóló 357/2004 sz. alkotmánytörvény értelmében létrehozott bizottság javaslata

2812

Ing. Szabó Béla

12.

Záver

Befejezés