Program 49. zasadnutia Mestského
zastupitežstva v Komárne dňa 16. septembra 2010

A Komárom Város Képviselőtestülete 49. ülésének
2010. szeptember 16.-i programja


 

Téma

Téma

PDF

Terjeszti - Predkladá

1.

Otvorenie

Megnyitó

Meghívó

2.

Interpelácie

Interpellációk

 
3.

Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupitežstva v Komárne ku dňu 02.09.2010 "

Tájékoztató beszámoló a képviselő testület által elfogadott határozatok teljesítéséről 2010.09.02-hoz

2739

Ing. Peter Kovács, PhD.

4.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről

2731

Mgr. Miklós Csintalan

5.

Žiadosti a návrhy v bytových veciach

Kérvények és javaslatok lakásügyekben

 

Ing. Katarína Dubányová

6.

Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súaže o výsledku obchodnej verejnej súaže na odpredaj bytov vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója Komárom Város tulajdonában lévő lakások eladására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

2703

Ing. Imrich Dubány

7.

Návrh na zámer predaja vožných bytov a na vyhlásenie obchodnej verejnej súaže na odpredaj bytov vo vlastníctve Mesta Komárno

Javaslat Komárom városának tulajdonában lévő lakások eladására vonatkozó tervezetére és a nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetése útján történő eladására

2726

Ing. Peter Kovács, PhD.

8.

Žiados o predĺženie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny bytov na adrese Komárno, Palatínova ul č. 47

Kérelem a Nádor utca 47 sz. alatti lakások kifizetési határidejének meghosszabbítására

2727

Ing. Peter Kovács, PhD.

9.

Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach

Kérvények és javaslatok szociális ügyekben

 

Ing. Katarína Dubányová

10.

Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a športu

Kérvények és javaslatok oktatási, művelődési és sportügyekben

 

Ing. Gabriel Weszelovszky

11.

Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu mesta Komárno určeného na podporu talentov

Kérvények pénzügyi támogatás odaitélésére a város tehetségek támogatására szolgáló célalapjából

2671

Ing. Gabriel Weszelovszky

12.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2010, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieaa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre vožného času a v školských jedálňach v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009 a 11/2009

Javaslat a /2010 sz. általános érvényű rendeletre, amely módosítja a város 7/2008 sz. általános érvényű rendeletét

2670

Ing. Peter Kovács,PhD.

13.

Žiadosti a návrhy vo finančných veciach

Kérvények és javaslatok pénzügyekben

 

PaedDr. Tibor Papp

14.

Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach

Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben

 

Ing. Béla Sánta

15.

Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súaže o výsledku obchodnej verejnej súaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno

A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója Komárom Város tulajdonában lévő ingatlanok eladására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről

2699

Ing. Imrich Dubány

16.

Žiadosti v územnoplánovacích veciach

Kérvények területrendezési ügyekben

2606,2729

Ing. Peter Kovács,PhD.

17.

Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárna č. 4/B/2009

Javaslat Komárom Város Területrendezési Tervének 4/B/2009 sz. módosítására

2605

Ing. Peter Kovács,PhD.

18.

Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre vožby do orgánov samosprávy obcí 2010 v meste Komárno

Javaslat Komárom Város választókerületeinek és az egyes választókerületek képviselői meghatározására a 2010 évi önkormányzati választásokhoz

2603

Ing. Katarína Dubányová

19.

Návrh na Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupitežstva v Komárne

Javaslat a Komáromi Városi Képviselőtestület tárgyalási rendjének 1. számú módosítására

2720

Ing. Peter Kovács,PhD.

20.

Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupitežstva v Komárne

Javaslat a Komáromi Városi Képviselőtestület képviselőinek jutalmazásáról szóló alapelvekről

2719

Ing. Peter Kovács,PhD.

21.

Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podža ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu

Tájékoztató a közérdekek védelméről szóló 357/2004 sz. alkotmánytörvény értelmében létrehozott bizottság tevékenységéről

2738

Ing. Béla Szabó

22.

Rôzne

Egyéb

 

 

23.

Záver

Befejezés